Kierownik i jego styl kierowania

Wstęp 3
Rozdział 1. Kultura organizacji i jej wpływ na wybór stylu kierowania przez kierownika. 6
1. 1. Kultura organizacyjna – ogólna charakterystyka. 6
1. 2. Czynniki warunkujące kulturę organizacyjną. 12
1. 3. Modele kultury organizacyjnej. 20
Rozdział 2. Kierownik i jego rola w organizacji. 27
2.1 Kierowanie – podstawowe założenia. 27
2.1.1. Przywództwo. 27
2.1.2. Przywództwo a kierowanie. 29
2.1.3. Władza i jej źródła. 31
2.2. Kierownik, menedżer, dyrektor – ogólna charakterystyka. 33
2.3. Rola kierownika w organizacji. 35
2.3.1. Cechy i umiejętności dobrego menedżera. 35
2.4 Top menedżer – „najwyższa głowa” w firmie. 39
2.4.1. Zakres działania menedżera. 39
2.4.2. Postawy menedżera w różnych stadiach rozwoju organizacji. 41
Rozdział 3. Style kierowania. 45
3.1 Styl kierowania – definicje. 45
3.2 Podział stylów kierowania. 48
3.3 Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania w organizacji. 52
3.4 Kwalifikacje posiadane przez menedżera a styl kierowania. 54
3.5 Zależność stylu kierowania od cech osobowościowych i kwalifikacji pracowników. 57
Zakończenie 60
Bibliografia 62