Kara śmierci w opinii społecznej

Wstęp
Rozdział I. Prawo a kara śmierci
1.1. Geneza współczesnej kary śmierci
1.2. Rola kary śmierci w utrzymywaniu porządku publicznego
1.3. Argumenty przemawiające za i przeciw karze śmierci
1.4. Społeczeństwo a kara śmierci
Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel, problem oraz hipotezy badawcze
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3. Organizacja i przebieg badań
Rozdział III. Kara śmierci w opinii badanych
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji
3.2. Prezentacja wyników badań
3.3. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
ANEKS