Kapitał pracujący jako istotny instrument zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. Rola i znaczenie zarządzania płynnością w strategii zarządzania przedsiębiorstwem 5
1.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem a wyzwania dzisiejszej rzeczywistości. 5
1.2. Rola i znaczenie informacji finansowej w zarządzaniu firmą. 11
1.3. Znaczenie i funkcje zarządzania krótkoterminowego w przedsiębiorstwie. 14
1.4. Płynność finansowa jako podstawowy element krótkookresowego zarządzania. 19

ROZDZIAŁ II. Pojęcie, poziom i pomiar kapitału pracującego 26
2.1. Środki obrotowe w przedsiębiorstwie 26
2.2. Pojęcie i poziom kapitału obrotowego 29
2.3. Cykl kapitału obrotowego 33
2.4. Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy 38
2.5. Metody badania kapitału obrotowego 41
2.6. Cykl konwersji gotówki 44

ROZDZIAŁ III. Kształtowanie wielkości i struktury kapitału obrotowego jako metody wpływu na kapitał pracujący. 49
3.1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. 49
3.2. Metody monitorowania i sterowania należnościami – polityka kredytowa firmy. 55
3.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. 61
3.4. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa, jako istotny aspekt zarządzania kapitałem pracującym. 66

ROZDZIAŁ IV. Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie strategii zarządzania kapitałem pracującym. 72
4.1. Strategia kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji kapitału obrotowego brutto w ujęciu ?dochód ? ryzyko?. 72
4.1.1. Istota koncepcji kapitału obrotowego brutto. 72
4.1.2. Strategia i zasady kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji kapitału obrotowego brutto. 76
4.2. Strategia kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji samolikwidacji długu. 79
4.2.1. Istota koncepcji samolikwidacji długu. 79
4.2.2. Strategie kapitału obrotowego w koncepcji samolikwidacji długu. 82
4.2.3. Zasady zarządzania kapitałem obrotowym w koncepcji samolikwidacji długu. 87

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel i schematów 95