Kapitał ludzki jako szansa pozyskania funduszy unijnych w celu efektywniejszego rozwoju zasobów ludzkich

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI 4
1. Istota natury ludzkiej w organizacji 4
2. Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem ludzkim 7
3. Sytuacyjne podejście do gospodarowania potencjałem ludzkim 12
4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji sprzyjającej ludziom 19
ROZDZIAŁ II. WSPÓLNOTOWE RAMY INSTYTUCJONALNE I POMOC W ZAKRESIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 26
2.1. Europejska strategia zatrudnienia 26
2.2. Polskie dostosowania programowo- planistyczne 32
2.3. Pomoc w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich 37
2.3.1. Pomoc przedakcesyjna 37
2.3.2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 41
2.3.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 43
2.3.4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 49
ROZDZIAL III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JAKO SZANSA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 52
3.1. Cele i obszary wsparcia programu 53
3.2. Komplementarność z innymi programami operacyjnymi 57
3.3. Zarządzanie i wdrażanie PO Kapitał Ludzki 59
3.4. Finansowanie PO Kapitał Ludzki 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 72