Kadra menedżerska w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa PTK

Wstęp 1
Rozdział 1. Istota i specyfika pracy współczesnego menedżera. 3
1.1. Współczesny menedżer i jego rola w kierowaniu organizacją. 3
1.2. Władza menedżera i źródła władzy. 7
1.3. Znaczenie autorytetu formalnego i nieformalnego oraz funkcje autorytetu. 12
1.4. Umiejętności kierownicze a szczeble zarządzania. 14
1.5. Role kierownicze w procesie zarządzania. 22
Rozdział 2. Style kierowania stosowane przez menadżerów. 26
2.1. Systemy kierowania ludźmi. 26
2.2. Style kierowania zasobami ludzkimi. 28
2.3. Techniki kierowania pracownikami. 41
2.4. Styl demokratyczny najbardziej rozpowszechniony w kierowaniu firmą 48
2.5. Determinanty sprawnego i skutecznego kierowania organizacją. 64
2.6. Cechy skutecznego i efektywnego kierownika. 67
Rozdział 3. Style kierowania pracownikami przez menadżerów w firmie PTK Centertel Sp. z o.o. 76
3.1. Prezentacja firmy PTK Centertel Sp. z o.o. 76
3.2. Metodologia badań. 77
3.2.1. Przedmiot i cele badań 77
3.2.2. Problemy i hipotezy 78
3.2.3. Dobór narzędzi badawczych 79
3.3. Omówienie wyników badań. 86
Zakończenie 94
Bibliografia 95