Język komunikacji internetowej

Wstęp 3

Rozdział I. Komunikacja w życiu społecznym 5
1.1. Podstawowe definicje 5
1.2. Komunikacja za pomocą mediów masowych 6

Rozdział II. Język komunikacji internetowej 17
2.1. Charakterystyka komunikacji internetowej 17
2.2. Sposoby komunikowania się w Internecie 22
2.2.1. Grupy dyskusyjne 23
2.2.2. Gry internetowe (MUD – Multiple User Dungeon) 24
2.2.3. Poczta elektroniczna (e-mail) 25
2.2.4. Rozmowy przez Internet (czaty) 26
2.2.5. Praca zdalna 28
2.3. Cechy języka komunikacji internetowej 29
2.4. Pisownia w komunikacji internetowej 33
2.4.1. Wyjątkowość języka komunikacji internetowej w pokoju „Polszczyzna” w portalu Interia.pl 39
2.5. Znaczenie komunikacji internetowej 40

Rozdział III. Założenia metodologiczne badań własnych 41
3.1. Cel i przedmiot badań 41
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 43
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 46
3.4. Przebieg i teren badań 52

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych. Wnioski ogólne 55
4.1. Wyniki badań 55
4.2. Podsumowanie 61

Zakończenie 66
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis wykresów 75
Spis fotografii 76
Ankieta 77

Wstęp

Wraz z rozwojem prasy, początkowo elitarnej (XVII-XVIII w.), a następnie masowej (XIX w.), zostały stworzone podwaliny pod nowy system komunikowania, którego zasadniczą cechą jest występowanie pośrednika w procesie porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą. Rolę tę odgrywają środki masowego przekazu, nazywane także mass mediami. Obszar masowego komunikowania uzupełnia klasyczne formy komunikowania interpersonalnego: bezpośredniego, interakcyjnego, werbalnego i niewerbalnego.

Rozwój nowych technologii pozwolił na zabudowanie obszaru komunikowania masowego i wzbogacenie go o kolejne środki przekazu. Po prasie przyszło kino, następnie radio, potem telewizja naziemna, kablowa i satelitarna, aż po nowe media. Są one środkami technicznymi, urządzeniami, które pozwalają nadawcom medialnym na dotarcie do coraz szerszej grupy odbiorców: od publiczności lokalnej, regionalnej, po narodową, aż do globalnej – światowej. Media wdarły się tak głęboko w życie współczesnych społeczeństw, że mówi się dzisiaj o saturacji medialnej społeczeństwa, o mediatyzacji społeczeństwa, o mediatyzacji polityki, o uzależnieniu od mediów itd.

Media masowe stanowią jądro systemu komunikowania masowego, na nich opiera się cały proces pośredniego porozumiewania. Dzięki trzem klasycznym środkom przekazu: drukowanym (prasa) i elektronicznym (radio i telewizja), rozwinęły się i nabrały innego wymiaru takie formy masowego komunikowania, jak propaganda społeczna oraz polityczna, pub-lic relations czy reklama, stwarzając pole aktywności dla szerokiej rzeszy specjalistów i praktyków. Stały się one obiektem zainteresowań dużej grupy teoretyków. Od czasów Paula Lazarsfelda, tj. od lat czterdziestych XX w., komunikolodzy, socjologowie komunikowania, psychologowie, politolodzy i inni badacze analizują problemy masowego komunikowania w różnych aspektach. Z czasem z tej obszernej dyscypliny naukowej zaczął się wyodrębniać nowy obszar zwany mediologią, czyli nauką o mediach.

Komunikologia, jedna z najmłodszych nauk społecznych rozwijająca się dynamicznie, szczyci się dużym dorobkiem teoretycznym i bogatą bibliografią na świecie. Spotyka się ona z coraz większym zainteresowaniem także w polskich kręgach akademickich. Komunikowania społecznego, komunikowania masowego, systemów medialnych, public relations, marketingu czy reklamy uczy się dzisiaj praktycznie na wszystkich kierunkach o profilu nauk społecznych. Wszędzie jednak studenci spotykają się z tym samym problemem – brakiem dostępu do aktualnych publikacji. Chociaż wydaje się w Polsce coraz więcej literatury, ciągle jest jej mało – co nie pozwala na wnikliwe studiowanie problematyki.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty języka komunikacji internetowej na przykładzie jednego z forum pewnego portalu internetowego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy opisuje komunikację w życiu społecznym.

W rozdziale drugim autor omówił to język komunikacji internetowej: charakterystyka komunikacji internetowej, sposoby komunikowania się w Internecie, cechy języka komunikacji internetowej, pisownia w komunikacji internetowej, znaczenie komunikacji internetowej.

Rozdział trzeci to założenia metodologiczne badań własnych: cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przebieg i teren badań.

Rozdział czwarty to analiza wyników badań własnych. Wnioski ogólne: wyniki badań oraz podsumowanie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.