Jakość miernikiem pozycji McDonalds

Wstęp 3
Rozdział I. Kluczowe aspekty zarządzania przez jakość 5
1.1. Jakość w literaturze przedmiotu 5
1.2. Koncepcje i zasady zarządzania jakością 10
1.3. Systemy zarządzania jakością 17
1.3.1. Normy jakościowe produktów 18
1.3.2. Warunki jakości doskonałej 20
1.4. Cele polityki jakości 21
Rozdział II. Wizerunek McDonald’s na rynku polskim 24
2.1. Informacje o firmie 24
2.2. Struktura organizacyjna 31
2.3. Funkcjonowanie firmy 34
2.4. Zakres działalności McDonald’s 40
2.4.1. Rynek 40
2.4.2. Kooperanci i dostawcy 44
Rozdział III. Tworzenie jakości w McDonald’s 47
3.1. System HACCP (Analiza Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli) 48
3.2. Proces produkcji 49
3.2.1. Szkolenia pracowników 50
3.2.2. Higiena 55
3.2.3. Praca na stanowiskach produkcji 56
3.3. Obsługa klienta 58
3.4. Kontrola jakości 60
Rozdział IV. Metodologia badań własnych oraz analiza wyników 67
4.1. Przedmiot, cel i hipotezy badawcze 67
4.2. Metody, organizacja i przebieg badań 71
4.3. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej zbiorowości 72
4.3.1. Charakterystyka konsumentów 72
4.3.2. Charakterystyka pracowników 76
4.4. Analiza wyników badań własnych 78
4.4.1. Produkty McDonald’s i ich jakość w świetle oceny konsumentów 79
4.4.2. System zapewnienia jakości i ocena jakości z punktu widzenia pracowników 86
Załączniki 94
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis rysunków 107
Spis wykresów 108
Spis tabel 109