Istota zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 2
Rozdział I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 4
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rys historyczny kształtowania się poglądów na zarządzanie personelem 6
1.3. Rodzaje struktur działu personalnego 10
1.4. Modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityki kadrowej) 12
1.5. Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 19
Rozdział II. Etapy zarządzania zasobami ludzkimi 24
2.1. Planowanie personelu 24
2.2. Rekrutacja personelu 27
2.3. Selekcja kandydatów 31
2.4. Wprowadzenie do pracy 35
2.5. Motywowanie 37
2.6. Szkolenie i doskonalenie 40
2.7. Ocena pracowników 43
Rozdział III. Strategiczne zarządzanie personelem 46
3.1. Znaczenie i koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi 46
3.2. Strategiczny wymiar zarządzania personelem 51
3.3. Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność w kierowaniu ludźmi 57
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków i tabel 71