Internet jako instrument komunikacji marketingowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU MARKETINGOWYM 4
I.1. Początki i rozwój Internetu 4
I.2. Miejsce Internetu w marketingu 8
I.3. Internet jako narzędzie działań promocyjnych 13
I.4. Czynniki warunkujące korzystanie z Internetu 17
ROZDZIAŁ II. INTERNET NA POLSKIM RYNKU 27
II.1. Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych polskich firm 27
II.2. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu 35
ROZDZIAŁ III. POSTRZEGANIE PROMOCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 48
III. 1. Charakterystyka użytkowników Internetu 48
III. 2. Próba oceny skuteczności promocji w Internecie 52
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 68
ANEKS 69