Instytucje kontrolne w hotelarstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA HOTELARSTWA 4
1.1. Rys historyczny hotelarstwa 4
1.2. Rodzaje usług hotelarskich 10
1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 15
1.4. Specyfika rynku usług hotelarskich 19

ROZDZIAŁ II. BEZPIECZEŃSTWO W HOTELU JAKO JEDEN Z OBIEKTÓW KONTROLI 25
2.1. Stan bezpieczeństwa w turystyce i hotelarstwie 25
2.2. Wybrane techniczne środki ochrony osób i mienia w hotelach 27
2.3. Odpowiedzialność zarządzającego zakładem hotelarskim za bezpieczeństwo gości 34
2.4. Przepisy bhp i ppoż. w hotelu 42

ROZDZIAŁ III. KONTROLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH 47
3.1. Istota i pojęcie kontroli 47
3.2. System organów kontrolnych obiektów hotelarskich 50
3.2.1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 50
3.2.2. Wojewoda 51
3.2.3. Minister właściwy do spraw turystyki 54
3.3. Inne uprawnienia kontrolne 54
3.3.1. Inspekcja Handlowa 54
3.3.2. Inspekcja Sanitarna 55
3.3.3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 56
3.3.4. Państwowa Straż Pożarna 60
3.3.5. Państwowa Inspekcja Pracy 60
3.4. Charakterystyka działań kontrolnych w hotelarstwie 63

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 74