Instrumenty polityki społecznej w procesie zatrudnienia

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 5
1.1. Pojęcie niepełnosprawności w polityce społecznej 5
1.2. Cele i zasady realizacji polityki społecznej wobec niepełnosprawnych 16

ROZDZIAŁ II. PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY 27
2.1. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 27
2.2. Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 35

ROZDZIAŁ III. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE ORAZ REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 45
3.1. Podstawy polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych 45
3.2. Instytucje wspomagające poszukiwanie pracy przez osoby z ograniczoną sprawnością 48
3.3. Cele rozwoju Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53
3.4. Świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych 55

ROZDZIAŁ IV. OCENA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 64
4.1. Metodologia badań 64
4.2. Wywiad z ekspertem: aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 68
4.3. Wyniki ankiety 70
4.4. Podsumowanie i wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 83
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS WYKRESÓW 85
ZAŁĄCZNIK 86