Instrumenty pochodne na polskim rynku walutowym

Wstęp 2

Rozdział I. Powstanie rynku instrumentów pochodnych 4
1.1. Definicje instrumentów pochodnych 4
1.2. Historia instrumentów pochodnych 8
1.3. Współczesne regulacje dotyczące rynków 12
1.4. Kontrakty na innych giełdach w Polsce 14
1.5. Instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym 20

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego 24
2.1. Przegląd instrumentów i rynków finansowych 24
2.2. Kontrakty walutowe 30
2.3. Opcje walutowe 33
2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 36
2.5. Walutowe kontrakty futures 39
2.6. Kontrakty walutowe typu swap 41

Rozdział III. Strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji 44
3.1. Ogólna charakterystyka ryzyka na rynku walutowym 44
3.2. Opracowanie strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji 47
3.3. Procedury przeprowadzania transakcji 52
3.4. Procedury kontrolne 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 68

Wstęp

Instrumenty pochodne od setek lat towarzyszą człowiekowi w jego działalności finansowej, jednakże okres ostatnich czterdziestu pięciu lat uznać należy za najistotniejszy w wielowiekowej historii tych instrumentów finansowych, nazywanych także derywatami, czy też transakcjami terminowymi. Są one obecne na wszystkich najważniejszych rynkach finansowych, od Nowego Jorku począwszy, a na Tokio skończywszy.

Dzieje rozwoju derywatów były niezwykle burzliwe. Towarzyszyły im niejednokrotnie upadki instytucji finansowych. Zdarzenia te stały się przyczyną wielu dyskusji na temat celowości wykorzystywania tego rodzaju instrumentów finansowych, a także możliwości ujęcia ich w ramy prawne. Wiele dyskusji poświęcono także roli instrumentów finansowych na polskim rynku walutowym. Ich znaczenie przejawia się głównie w możliwości zabezpieczenia transakcji przed ryzykiem walutowym.

Mając na uwadze powyższe uwagi, celem niniejszej pracy było omówienie instrumentów pochodnych na rynku kapitałowym jako instrumentów zabezpieczających rynku walutowego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono powstanie rynku instrumentów pochodnych. Na wstępie zdefiniowano instrumenty finansowe oraz przedstawiono ich historię. Następnie ukazano współczesne regulacje dotyczące rynków, omówiono kontrakty na innych giełdach w Polsce oraz instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym.

W rozdziale drugim ukazano instrumenty zabezpieczające rynku walutowego. Rozważania rozpoczęto od przeglądu instrumentów i rynków finansowych. Następnie kolejno omówiono instrumenty zabezpieczające na rynku walutowym takie jak: kontrakty walutowe, opcje walutowe, kontrakty pochodne oparte na opcjach, walutowe kontrakty futures oraz kontrakty walutowe typu swap.

W rozdziale trzecim przeanalizowano strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji. Na wstępie dokonano ogólnej charakterystyki ryzyka na rynku walutowym. Następnie omówiono istotę opracowywania strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji. W dalszej części przeanalizowano procedury przeprowadzania transakcji oraz procedury kontrolne.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.