Idea działalności Regionalnych Izb Rozrachunkowych

Wstęp 2
Rozdział I. Powstanie i zakres działania RIO 4
1. Geneza regionalnych izb obrachunkowych 4
2. Zakres działalności regionalnych izb obrachunkowych 5
Rozdział II. Organizacja i zasady działania RIO 11
1. Krajowa Rada RIO 22
2. Komisje Krajowej Rady RIO 23
Rozdział III. Zadania i funkcje RIO 27
3.1. Działalność nadzorcza 28
3.2. Działalność kontrolna 31
3.3. Działalność opiniodawcza 34
3.4. Działalność informacyjna i szkoleniowa 38
Rozdział IV. Środki nadzoru 40
4.1. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 40
4.2. Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami 49
Zakończenie 55
Bibliografia 57