Gwarancje wypłacalności zakładów ubezpieczeń

Wstęp
Rozdział I. Interwencjonizm państwa w działalność rynku ubezpieczeniowego
1.1. Interwencjonizm państwa a idea wolnego rynku
1.2. Przesłanki ingerencji państwa w działalność rynku ubezpieczeniowego
1.3. Formy ingerencji państwa na rynku ubezpieczeniowym
Rozdział II. Nadzór ubezpieczeniowy jako instytucja gwarantująca sprawne funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego
2.1. Idea nadzoru ubezpieczeniowego i zasady doktrynalne dotyczące jego funkcjonowania
2.2. Nadzór ubezpieczeniowy na świecie i w Unii Europejskiej
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce
Rozdział III. Ogólne zasady dotyczące gwarancji wypłacalności firm ubezpieczeniowych w ramach Solvency I
3.1 Zakład ubezpieczeń jako instytucja zaufania publicznego
3.2 (Prawno- administracyjne)
3.3 (Instytujconalne)
3.4 (Ekonomiczne)
3.4.1 Aktywa na pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych
3.4.2 Parametryczne
3.4.2.1 SW
3.4.2.2 MW,KG
3.4.3 Pozostałe (suma ubezpieczeniowa od pojedynczego ryzyka, reasekuracja, działalność alokacyjna)
Rozdział IV, Nowa koncepcja oceny wypłacalności zakładu ubezpieczeń – projekt Solvency II.
4.1 Przebieg prac nad projektem Solvency II
4.2 Nowa architektura nadzoru nad działalnością zakładu ubezpieczeń (3 filary)
4.3 Gwarancje wypłacalności zakładu ubezpieczeń w koncepcji Solvency II
4.4 Wpływ Solvency II na działalność zakładu ubezpieczeń
Zakończenie
Bibliografia