Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające pojęcia miarowe u dzieci

WSTĘP 2
1. METODOLOGICZNE PODSTAWY WŁASNYCH PRÓB BADAWCZYCH 5
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 5
1.2. Przedmiot i cele pracy 6
1.3. Hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki 7
1.4. Etapy badań i stosowane metody 8
2. PSYCHOLOGICZNE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU MYŚLENIA DZIECKA W ŚWIETLE TEORII J. PIAGETA 10
2.1. Elementy teorii J. Piageta 10
2.2. Rozwój matematyczny u dzieci w wieku przedszkolnym 18
2.3. Początki rozwoju pojęcia długości 31
3. PRZEBIEG I WYNIKI WŁASNYCH PRÓB BADAWCZYCH 34
3.1. Charakterystyka terenu badań 34
3.2. Opis gier i zabaw dydaktycznych wykorzystanych podczas badania 37
3.3. Analiza wyników 46
3.4. Uwagi i wnioski 52
4. ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 59
ANEKS 60
ARKUSZ OBSERWACJI 61