Gospodarka finansowa jednostki budżetowej na przykładzie gminy Sierakowice

Wstęp 2

Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów 3
1.1. Budżet i jego rodzaje 3
1.2. Klasyfikacja budżetowa 7
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 10
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości 12
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej 13
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 16

Rozdział II. Organizacja rachunkowości budżetowej 20
2.1. Mienie publiczne 21
2.2. Wycena aktywów i pasywów 28
2.3. Obieg i kontrola dokumentów 32
2.4. Zakładowy plan kont 37
2.5. Instrukcja inwentaryzacyjna 39

Rozdział III. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej 45
3.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 46
3.2. Wycena aktywów i pasywów 51
3.3. Wykaz kont syntetycznych 52
3.4. Zasady ustalania wyniku finansowego 55
3.5. Środki specjalne jednostek budżetowych 57
3.6. Sprawozdawczość budżetowa 60

Rozdział IV. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Gminy Sierakowice 62
4.1. Organizacja działania 63
4.2. Zadania Gminy 65
4.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości 69
4.4. Organizacja jednostki rachunkowości 72
4.5. Sprawozdanie z wykonania budżetu 73
4.6. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej 76

Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 84