Giełdy towarowe

Wstęp 3
Rozdział I. Historia giełd na świecie 5
1. Geneza giełdy światowej 5
2. Najważniejsze giełdy na świecie 14
3. Początki polskich giełd 20
Rozdział II. Giełdy towarowe w Polsce 30
1. Pojęcie, cel i funkcje giełdy towarowej. 30
2. Historia i rozwój giełdy towarowej w Polsce 37
3. Organizacja i funkcjonowanie giełdy 46
Rozdział III. Działalność maklerska na giełdzie towarowej 55
1.Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej 55
2. Zasady działalności maklerskiej 61
3. Towarowe domy maklerskie 65
Rozdział IV. Przepisy i normy Unii Europejskiej dotyczące giełdy towarowej 74
1. Podstawy prawne funkcjonowania giełd w UE 74
2. Powstanie i organizacja giełdy towarowej w UE 82
3. Wpływ norm europejskich na ustawę o giełdach towarowych w Polsce 87
Zakończenie 91
Źródła i literatura 93