Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Praca magisterska o objętości 106 stron.

Wstęp 2
Rozdział 1. Rynek kapitałowy i giełda w systemie rynkowym 4
1.1.Istota systemu rynkowego 4
1.2.Rynek kapitałowy i jego instrumenty 8
1.3.Giełda jako element gospodarki rynkowej 12
1.4. Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce 16
Rozdział 2. Organizacja GPW 25
2.1. Powstanie i organizacja GPW 25
2.2. System obrotu giełdowego 31
2.3. Ogólne zasady funkcjonowania GPW 34
2.4. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 37
Rozdział 3. Ewolucja systemu notowań na WGPW 42
3.1. System notowań ciągłych 42
3.2. System notowań jednolitych 45
3.3. Fazy sesji giełdowej 47
3.4. Transakcje pakietowe 50
3.5. System giełdowy Warset 51
Rozdział 4. Charakterystyka papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie 62
4.1. Akcje 62
4.2. Obligacje 68
4.3. Instrumenty pochodne 74
4.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 80
4.5. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego ? podsumowanie 83
Rozdział 5. Historia indeksów giełdowych 88
5.1. Rola indeksów giełdowych na rynku kapitałowym 88
5.2. Najstarsze na świecie indeksy giełdowe 90
5.3. Ewolucja indeksów giełdowych na WGPW 92
Zakończenie 99
Bibliografia 104
Spis tabel 106
Spis rysunków 106