Fuzja przedsiębiorstw X i Y – studium przypadku

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. FUZJE PRZEDSIĘBIORSTW, ICH CELE I FORMY 4
1.1. Istota i rodzaje fuzji 4
1.2. Zjawisko fuzji w ujęciu historycznym 7
1.3. Fuzje, a strategia przedsiębiorstwa 13
1.4. Kryteria wyboru przedsiębiorstwa-celu fuzji 15
ROZDZIAŁ II. STRATEGIA ROZWOJU FIRMY X 18
2.1. Charakterystyka ekonomiczna firmy X 18
2.1.1. Potencjał firmy 19
2.1.2. Przedmiot działalności 20
2.1.3. Lokalizacja 24
2.1.4. Struktura organizacyjna 25
2.1.5. Sytuacja finansowa 26
2.2 System zarządzania w firmie X 29
2.3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 29
ROZDZIAŁ III. SYTUACJA EKONOMICZNA Y W PRZEDEDNIU FUZJI 32
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Y 32
3.2. Charakterystyka sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 32
3.2.1. Analiza bilansu 32
3.2.2. Analiza wskaźnikowa 41
3.3. Wnioski dotyczące dalszego rozwoju 55
ROZDZIAŁ IV. FUZJA przedsiębiorstw X i Y 57
4.1. Połączenie dwóch firm w Polsce 57
4.2. Ocena atrakcyjności firm 58
4.3. Przesłanki dokonania fuzji 59
4.4. Etapy przejęcia firmy 64
PODSUMOWANIE 67
BIBLIOGRAFIA 70