Funkcjonowanie zawodowe kelnerek w restauracjach w restauracjach ze względu na typ temperamentu

Wstęp 3

Rozdział I PRACA I FUNKCJE ZAWODOWE W ZAWODZIE KELNERA 3
1. Istota pracy – pojęcie, zakres znaczeniowy 3
2. Funkcje zawodowe kelnera 13

Rozdział II SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZAWODU KELNERKI 23
1. Specyfika zawodu kelnerki 23
2. System obsługi kelnerskiej 27
2.1. System kelnerów rewirowych 29
2.2. System zespołów specjalistycznych 31
2.3. System brygadowy 32
2.4. System zespołowo-kompleksowy 33
2.5. System zespołowy w powiązaniu z samoobsługi 34
3. Znaczenie bhp w pracy kelnerki 36

Rozdział III ZNACZENIE TEMPERAMENTU W PRACY KELNERKI 40
1. Ujęcie temperamentu w koncepcjach teoretycznych 40
2. Implikacje wynikające z typu temperamentu kelnerek dla ich pracy 44

Rozdział IV METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH, ICH WYNIKI I ANALIZA 47
1. Podstawy metodologiczne badań własnych – cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze 47
2. Wyniki badań i ich analiza 57
2. Typy temperamentu badanych 57
3. Funkcjonowanie zawodowe kelnerek 61

Wnioski i zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Aneks 82