Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA 5
1.1. Istota polityki społecznej 5
1.2. Modele polityki społecznej 9
1.3. Doktryny polityki społecznej 13
1.4. Cele i funkcje pomocy społecznej 18
ROZDZIAŁ II. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 22
2.1. Organizacja systemu pomocy społecznej 22
2.2. Zadania administracji w zakresie pomocy społecznej 28
2.3. Instrumenty pomocy społecznej 35
2.3.1. Rodzaje świadczeń 35
2.3.2. Kryteria przyznawania świadczeń 46
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA GMINY WAŁCZ 50
3.1. Sytuacja demograficzna 50
3.2. Struktura gospodarcza 53
3.3. Ocena warunków życia mieszkańców gminy 56
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE WAŁCZ 61
4.1. Instytucje pomocy społecznej w gminie Wałcz 61
4.2. Formy pomocy społecznej i źródła ich finansowania 64
4.3. Adresaci pomocy 70
4.4. Ocena efektywności systemu pomocy społecznej 72
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 78