Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA, ISTOTA I ZNACZENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Definicja samorządu terytorialnego
2. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce
2.1. Początki samorządu na ziemiach polskich
2.2. Samorząd w II Rzeczypospolitej
2.3. Samorząd w Polsce po II wojnie światowej
3. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1. Cechy samorządu terytorialnego
2. Prawo centralne
3. Prawo lokalne

ROZDZIAŁ III. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Zadania własne
1.1. Zadania własne gminy
1.2. Zadania własne powiatu
1.3. Zadania własne województwa
2. Zadania zlecone

ROZDZIAŁ IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Struktura organizacyjna gminy
2. Struktura organizacyjna powiatu
3. Struktura organizacyjna województwa samorządowego

ROZDZIAŁ V. WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2. Samorząd terytorialny w niektórych państwach europejskich
3. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW