Funkcjonowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1.  SYSTEM INTEGROWANIA PRACOWNIKÓW Z FIRMĄ 6
1.1. Miejsce „integrowania” w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi 6
1.2. Procesy integracji w firmie i jej instrumenty 10
1.2.1. Motywacja 14
1.2.2. Planowanie rozwoju pracownika w przedsiębiorstwie 15
1.3. Miejsce Pracowniczego Programu Emerytalnego  w systemie integracji 16

ROZDZIAŁ 2. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO 21
2.1. Definicja PPE 21
2.2. Formy prowadzenia PPE 23
2.3. Prawa i obowiązki stron Pracowniczego Programu Emerytalnego 29
2.3.1. Obowiązki i uprawnienia pracownika 29
2.3.2. Obowiązki pracodawcy 32

ROZDZIAŁ 3.  ETAPY TWORZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE 36
3.1. Analiza finansowa i kadrowa przedsiębiorstwa 36
3.2. Wybór formy PPE 41
3.3. Wybór instytucji finansowej i podpisanie umowy 42
3.4. Zebranie pracowników i podpisanie zakładowej umowy emerytalnej 47
3.5. Postępowanie o wpis do rejestru Pracowniczych Programów Emerytalnych 50
3.6. Podpisanie pracowniczych umów emerytalnych  i odprowadzanie składek do instytucji finansowej 52

ROZDZIAŁ 4. KORZYŚCI I KOSZTY WPROWADZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO 55
4.1. Korzyści i koszty dla pracodawcy 55
4.2. Korzyści i koszty dla pracownika 60
4.3. PPE jako instrument integracji pracowników z firmą 65

ROZDZIAŁ 5.  ANALIZA PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH ZAREJESTROWANYCH W POLSCE 71
5.1. Ogólna sytuacja na rynku PPE 71
5.2. Ocena strategii inwestycyjnej działających pracowniczych programów emerytalnych 74
5.3. Porównanie formy kapitałowej i ubezpieczeniowej PPE 82

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS TABEL 95
SPIS WYKRESÓW 96