Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I. Obrót giełdowy jako forma publicznego obrotu wtórnego papierami wartościowymi 5
1. Powstanie i rozwój giełdy 5
1.1. Historia giełdy 5
1.2. Historia giełdy w Polsce 7
1.3. Giełda w III Rzeczypospolitej 8
2. Pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi 11
3. Pojęcie, charakterystyka i funkcje giełdy 15
4. Uczestnicy giełdy 18
4.1. Inwestorzy 19
4.2. Pośrednicy 21
Rozdział II. Istota i zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 25
1. Podstawy prawne i struktura organizacyjna GPW 25
2. Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego 28
3. Tryb zawierania i rodzaje transakcji giełdowych 31
3.1. Rodzaje składanych zleceń 31
3.2. System notowań i zasady ustalania kursów 37
3.3. Podstawowe operacje giełdowe 42
Rozdział III. Instrumenty publicznego rynku papierów wartościowych 47
1. Akcje 47
1.1. Rodzaje akcji 48
1.2. Cena akcji 48
1.3. Ewidencja akcji 49
2. Obligacje 52
2.1. Rodzaje obligacji 53
2.2. Cena obligacji i ich sprzedaż 55
2.3. Ewidencja obligacji 56
3. Certyfikaty inwestycyjne 58
4. Opcje giełdowe 59
5. Warranty 62
6. Kontrakty terminowe FUTURE 65
Rozdział IV. Indeksy i wskaźniki giełdowe 69
1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja indeksów giełdowych 69
2. Charakterystyka głównych indeksów GPW w W-wie 76
3. Podstawowe wskaźniki giełdowe 83
4. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe 88
Rozdział V. Analiza sytuacji na GPW w w-wie w latach 2010 – 2014. Perspektywy rozwoju giełdy 93
1. Statystyka GPW w W-wie w latach 2010 – 2014 93
2. Strategia, przekształcenie i rozwój giełdy GPW 96
Zakończenie 101
Bibliografia 105
Spis tabel i schematów 107