Funkcjonowanie dzieci trzyletnich w przedszkolu

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ DZIECKA 3-LETNIEGO 3
1.1. Definicja rozwoju 3
1.2. Czynniki warunkujące rozwój dziecka 3-letniego 7
1.2.1. Czynniki biologiczne 7
1.2.2. Czynniki środowiskowe 9
1.2.3. Czynniki pedagogiczne 12
1.3. Sfery rozwoju dziecka 17
1.3.1. Rozwój emocjonalny 17
1.3.2. Rozwój poznawczy, umysłowy 20
1.3.3. Rozwój społeczny 21
1.3.4. Rozwój ruchowy 22
ROZDZIAŁ 2. ADAPTACJA DZIECKA 3-LETNIEGO DO PRZEDSZKOLA 24
2.1. Pojęcie adaptacji 24
2.2. Czynniki warunkujące adaptację dziecka do przedszkola 28
2.3. Trudności w adaptacji dziecka do przedszkola 34
ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI JAKO FORMA ADAPTACJI DZIECKA 42
3.1. Rola współpracy rodziców z nauczycielami 42
3.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami 44
3.3. Czas wolny poświęcany dzieciom 52
ROZDZIAŁ 4. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 60
4.1. Uzasadnienie wyboru tematu 60
4.2. Cele i przedmiot badań 61
4.3. Problemy badawcze 63
4.4. Hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki 65
4.5. Metody, techniki i narzędzia badań 68
4.6. Próba badawcza 70
4.7. Teren i organizacja badań 72
ZAKOŃCZENIE 75
BIBLIOGRAFIA 76
ZAŁĄCZNIK 79