Funkcje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i typologia funkcji głowy państwa 3
1.1. Pozycja ustrojowa Prezydenta 3
1.2. Klasyfikacja kompetencji i funkcji Prezydenta 13

Rozdział II. Funkcje Prezydenta RP 24
2.1. Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego 24
2.2. Prezydent jako gwarant ciągłości funkcjonowania władzy państwowej 29
2.3. Odpowiedzialność Prezydenta 32

Rozdział III. Funkcje Prezydentów ważniejszych krajów Europy a systemy polityczne współczesnej Europy 40
3.1. Prezydencjalizm 40
3.2. Rozwiązania hybrydalne w Europie Zachodniej – semiprezydencjalizm 44

Podsumowanie 55
Bibliografia 68

Wstęp

Instytucje państw o stabilnej i długiej praktyce ustrojowej są traktowane przez politologów jako oczywiste i względnie niezmienne ramy uprawianej polityki. Można mówić o stylach i sposobie sprawowania przywództwa i zarządzania instytucjami władzy wykonawczej. Jednak zasadnicze ramy instytucjonalne są względnie stałe. Przypadek Polski — a także innych krajów postkomunistycznych — w ostatniej dekadzie XX wieku jest zasadniczo odmiennym zagadnieniem i wymaga dostrzeżenia faktu, że sposób sprawowania przywództwa państwowego, czy szerzej – politycznego, w zasadniczy sposób wpływał na modelowanie rzeczywistego ustroju. Jakkolwiek nie sposób bronić tezy, że Polska lat 1989-2001 była krajem „nieograniczonych możliwości” w kształtowaniu instytucji nowego państwa, to jednak trzeba dostrzec zasadniczą rolę – a zatem także odpowiedzialność – elity przywódczej w kształtowaniu modelu ustrojowego.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania roli i funkcji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to pojęcie i typologia funkcji głowy państwa: pozycja ustrojowa Prezydenta, klasyfikacja kompetencji i funkcji Prezydenta.

Rozdział drugi to funkcje Prezydenta RP: Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, Prezydent jako gwarant ciągłości funkcjonowania władzy państwowej, odpowiedzialność Prezydenta.

Rozdział trzeci to funkcje Prezydentów ważniejszych krajów Europy a systemy polityczne współczesnej Europy: prezydencjalizm, rozwiązania hybrydalne w Europie Zachodniej – semiprezydencjalizm.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.