Funkcje kontrolne Sejmu

Wstęp 3

Rozdział I. Istota kontroli 5
1.1. Podział i równoważenie się władz w państwie demokratycznym 5
1.2. Definicja kontroli 13
1.3. Działalność kontrolna a charakter pracy parlamentarnej 15
1.4. Kontrola parlamentarna a kontrola sejmowa + funkcja kontroli sejmowej 19

Rozdział II. Uprawnienia kontrolne sejmu 23
1.1. Kompetencje kontrolne realizowane w trakcie posiedzeń plenarnych 23
1.1.1. Przejawy kontroli w Sejmie 23
1.1.2. Kontrole realizowane przez komisje Sejmu 25
1.1.3. Kontrole realizowane przez indywidualnych posłów 27
1.2. Organy kontroli 30
1.2.1. Komisja do Spraw Służb Specjalnych 31
1.2.2. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 33
1.2.3. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 35
1.2.4. Komisja do Spraw Oświadczeń o Stanie Majątkowym 36
1.3. Posłowie 37

Rozdział III. Uprawnienia kontrolne posłów 40
1.1. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora 40
1.2. Regulamin Sejmu 43
1.3. Prawa posłów 46
1.3.1. Konstytucyjne stanowisko posła 46
1.3.2. Prawo zwracania się z interpelacją do premiera i pozostałych członków Rady Ministrów 50
1.3.3. Zapytania poselskie 51
1.4. Inspirowanie kontroli zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami przepisów prawa 56
Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 66

Spis fotografii 67