Funkcja opiekunki jako element zastępujący wychowanie pierwotne rodziców

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RODZINA W UJĘCIU TEORETYCZNYM 4
1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 4
1.2. PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI 14
1.3. „RODZINA DAWNIEJ A RODZINA DZIŚ” 17
1.4. WSPÓŁCZESNA SYTUACJA RODZINY 20

ROZDZIAŁ 2. WYCHOWANIE I OPIEKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE 30
2.1. PRACA ZAWODOWA A RODZINA 30
2.2. ZASTĘPCZE FORMY WYCHOWANIA 37

ROZDZIAŁ 3. FORMY OPIEKI NAD DZIECKIEM POZA RODZINĄ 40
3.1. ŻŁOBKI 40
3.2. PRZEDSZKOLA 40
3.3. SZKOŁY I ŚWIETLICE 48
3.4. OPIEKUNKI, NIANIE 50

ROZDZIAŁ 4. METODOLOGIA BADAN WŁASNYCH 55
4.1. METODOLOGIA BADAŃ 55

ROZDZIAŁ V. OPIEKUNKA WYBÓR KONIECZNY, CZY WYGODA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 62

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
ANEKS 83