Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Fundusze Strukturalne – istota i zasięg pojęcia 5
1.1. Pojęcie Funduszy 5
1.2. Cele i zadania Funduszy 11
1.3. Programowanie funduszy 14
1.4. Wkład i finansowe zarządzanie Funduszami 18
1.5. Skuteczność pomocy z Funduszy 20

Rozdział II. Charakterystyka poszczególnych funduszy 25
2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 25
2.2. Europejski Fundusz Społeczny 27
2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 27
2.4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 28
2.5. Fundusz Spójności 32
2.6. Inicjatywy Wspólnotowe 34

Rozdział III. Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski 42
3.1. Fundusze przedakcesyjne 42
3.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 46
3.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 48
1.3.1. Fundusze strukturalne 48
1.3.2. Fundusz Spójności 49
1.3.3. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 50
1.4. Narodowy Plan Rozwoju podstawą wykorzystania unijnych środków pomocowych 54
1.4.1. Dostosowanie przepisów unijnych do polskich warunków 54
1.4.2. Zasady organizacji wykorzystania środków pomocowych 56
1.5. Dokumenty programowe stanowiące podstawę wykorzystania środków unijnych 57

Zakończenie 60
Bibliografia 66
Spis rysunków 69
Spis wykresów 70
Spis tabel 71