Formułowanie, wdrażanie i realizacja strategii zasobów ludzkich na przykładzie Hewlett Packard

Wstęp 2
Rozdział 1. Filozofia i praktyka zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 8
1.3. Modele zzl 20
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 22
Rozdział 2. Proces zarządzania 31
2.1. Planowanie i podejmowanie decyzji 31
2.2. Organizowanie: koordynacja działań i zasobów 39
2.3. Przewodzenie: kierowanie ludźmi 41
2.4. Ocenianie i kontrola działań 45
Rozdział 3. Strategia i struktura organizacji 58
3.1. Strategiczne zzl 58
3.2. Struktura przedsiębiorstwa 64
3.3. Stosunki pomiędzy organizacją i jej otoczeniem 72
3.4. Skuteczność organizacji 78
Rozdział 4. Charakterystyka firmy Hewlett Packard 82
4.1. Informacje ogólne o Hewlett Packard 82
4.2. Struktura organizacyjna HP 87
4.3. Filozofia, misja i wartość firmy 90
Rozdział 5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Hewlett Packard 93
5.1. Relacje pomiędzy strategią HP a ZZL 93
5.2. Strategia ZZL w HP 96
5.3. Analiza SWOT zasobów ludzkich w HP 108
Zakończenie 111
Bibliografia 114
Spis tabel i rysunków 117