Finansowanie MSP w strukturze gospodarki polskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw 5
1.1. Definicja małej i średniej przedsiębiorczości 5
1.2. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw 9
1.3. Polityka państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 15
1.4. Perspektywy rozwoju sektora MSP 21

Rozdział II. Sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 28
2.1. Kredyty bankowe 31
2.2. Oczekiwania małych oraz średnich przedsiębiorstw w stosunku do banków 33
2.3. Bariery polityki wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw 35
2.4. Instytucje venture capital 40
2.5. Rachunek wyników i bilans 44
2.6. Przepływ pieniężny 48

Rozdział III. Nowoczesne sposoby finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw 54
3.1. Charakterystyka factoringu 56
3.2. Korzyści i uwarunkowania faktoringu dla MSP 58
3.3. Leasing – forma i rodzaje leasingu 62
3.4. Franchising 65
3.5. Forfaiting 68

Rozdział IV. Warunki wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 70
4.1. Finansująca i stabilizująca funkcja instrumentów pochodnych 70
4.2. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce 73
4.3. Rynek obligacji komunalnych 74

Rozdział V. Uwarunkowanie wyboru finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw na tle pomocy z UE 77
5.1. Rola funduszy europejskich w finansowaniu działalności MSP 77
5.2. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 80

Zakończenie 87
Bibliografia 88
Spis tabel 92
Spis rysunków i wykresów 93