Ewolucja ustroju gminy samorządowej w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 Pojęcie gminy i podstawy prawne jej funkcjonowania 4
1.1. Rys historyczny kształtowania się podziału terytorialnego 4
1.2. Główne zagadnienia dotyczące ustroju gminy 17
1.3. Źródła prawa samorządu terytorialnego. Osobowość prawna Gminy 23
ROZDZIAŁ 2 Zadania gminy 33
2.1. Zadania gminy w świetle ustaw 33
2.2. Zadania własne 38
2.3. Zasady finansowania zadań własnych i zadań zleconych 45
2.3.1. Finansowanie zadań własnych 47
2.3.2. Finansowanie zadań zleconych 52
ROZDZIAŁ 3 Rada gminy 57
3.1. Rada jako organ stanowiący gminy. Funkcjonowanie rady gminy. 57
3.2. Ewolucja prawa wyborczego do rad gmin w latach 1990 –2002. 63
3.3. Przepisy szczegółowe wyborów do rad gminy. 65
3.4. Właściwości rady gminy. 76
3.5. Przewodniczący rady gminy. 78
3.6. Wykonywanie mandatu radnego gminy. 83
ROZDZIAŁ 4. Organ wykonawczy. 90
4.1. Wójt ( burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy gminy. 90
4.2. Powołanie i odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 95
4.3. Uprawnienia, obowiązki i kompetencje organu wykonawczego (burmistrza, prezydenta miasta ). 99
4.4. Urząd gminy- organizacja i zasady funkcjonowania. 105
4.5. Relacje: rada gminy- wójt ( burmistrz, prezydent ) 110
ZAKOŃCZENIE 113
BIBLIOGRAFIA 117
ŹRÓDŁA OPRACOWANIA 120
SPIS TABEL 122