Ewolucja systemu emerytalno-rentowego w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NA TLE INSTYTUCJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4
1.1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego 4
1.2. Techniki realizacji zabezpieczenia społecznego 11
1.3. Zarys historyczny rozwoju ubezpieczeń społecznych 15
1.4. Repartycyjny a kapitałowy system emerytalny 20

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REFORMY SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCE 28
2.1. Geneza reformy systemu emerytalnego w Polsce 28
2.2. Organizacja zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 34
2.3. Charakterystyka trójfilarowego systemu emerytalnego 38

ROZDZIAŁ III. ANALIZA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO GENERALI 48
3.1. Generali w Polsce – rys historyczny 48
3.2. Ogólna charakterystyka OFE Generali 50
3.3. Prawa i obowiązki członka OFE Generali 53
3.4. OFE Generali na tle konkurencji 54

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 72
SPIS TABEL 73

WSTĘP

Rok 1999 zapoczątkował po ośmiu latach dyskusji fundamentalne zmiany w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w systemie ubezpieczeń emerytalnych.  Istotę tych zmian określają trzy wzajemnie połączone elementy: różnorodność źródeł finansowania dochodów emerytalnych, wzrost roli indywidualnej przedsiębiorczości i indywidualnych inicjatyw, oraz ograniczenie asekuracyjnej roli państwa.

Głównym celem reformy jest stworzenie systemu bezpiecznego w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Cel ten ma być osiągnięty poprzez ścisłe – inaczej niż to było w dotychczasowym systemie -powiązanie wysokości emerytury z sumą składek zgromadzonych przez okres całego życia zawodowego na koncie osoby ubezpieczonej oraz z wiekiem, w którym ubezpieczony zdecyduje się skorzystać ze swoich uprawnień emerytalnych.

W ramach reformy systemu emerytalnego powstały tzw. filary systemu:

I filar – to emerytury z powszechnego ubezpieczenia emerytalnego, opartego – tak jak dotychczas – na umowie pokoleniowej (system repartycyjny – składki osób pracujących przeznaczone są na finansowanie wypłacanych emerytur). Jednakże w wyniku reformy systemu wysokość emerytury uzależniona jest od sumy składek na ubezpieczenie emerytalne wpłacanych w okresie życia zawodowego osoby ubezpieczonej.

II  filar – kapitałowy, część składki na ubezpieczenie emerytalne, pochodząca ze składki płaconej przez osobę ubezpieczoną, będzie gromadzona w tzw. otwartym funduszu emerytalnym i bezpiecznie inwestowana przez powszechne towarzystwo emerytalne, zarządzające określonym funduszem. Uzbierany na koncie osoby ubezpieczonej kapitał będzie wypłacany przez zakład emerytalny na podstawie umowy emerytalnej zawieranej z takim zakładem przez osobę przechodzącą na emeryturę.

III filar – to wszelkie formy dobrowolnego ubezpieczenia, przy czym w filarze tym nie ma żadnego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie – w przeciwieństwie do poprzednich dwóch filarów, gdzie roczna podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć kwoty stanowiącej trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok kalendarzowy. W ramach tego filaru będą funkcjonować tzw. pracownicze programy emerytalne, organizowane przez pracodawcę w takich formach jak udział w pracowniczym funduszu emerytalnym albo też wnoszenie przez pracodawcę składek do funduszu inwestycyjnego, firmy ubezpieczeniowej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Można powiedzieć, że system emerytalny przeszedł duże zmiany, w związku z czym celem niniejszej pracy było ukazanie ewolucji systemu emerytalno-rentowego w Polsce.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano ubezpieczenia społeczne na tle instytucji zabezpieczenia społecznego. W drugim rozdziale dokonano ogólnej charakterystyki reformy systemu emerytalnego w Polsce. W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę Otwartego Funduszu Emerytalnego Generali, który od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najlepszych funduszy emerytalnych.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne OFE Generali.