Ewolucja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych 5
1.1. Przesłanki powstania i ewolucja ubezpieczeń komunikacyjnych 5
1.2. Pojęcie i zakres ubezpieczeń komunikacyjnych 10
1.3. Podstawy prawne ubezpieczeń samochodowych 14
1.4. Podmioty rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 18
Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych 24
2.1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym i międzynarodowym 24
2.1.1. Przedmiot ubezpieczenia 24
2.1.2. Prawa i obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela 25
2.1.3. Zakres ubezpieczenia 30
2.1.4. Stawki gwarancyjne i odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 32
2.1.5. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 35
2.2. Ubezpieczenie autocasco 44
2.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 49
2.4. Ubezpieczenie assistance 51
2.5. Ubezpieczenie bagażu podróżnego 52
2.6. Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia 53
Rozdział III. Główne wskaźniki rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 55
3.1. Składka przypisana netto 55
3.2. Składka przypisana brutto 57
3.3. Wskaźnik szkodowości 58
Rozdział IV. Ewolucja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i wyznaczenie przyszłościowych zmian 61
4.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce jako czynnik kształtujący rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych 61
4.1.1. Pojazdy mechaniczne w Polsce 61
4.1.2. Wiek i przebieg pojazdów 65
4.1.3. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski 66
4.2. Czynniki kształtujące szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych 67
4.2.1. Wypadki drogowe 67
4.2.2. Przyczyny wypadków 70
4.2.3. Rodzaje wypadków 72
4.2.4. Ofiary wypadków 73
4.2.5. Sprawcy wypadków 74
4.2.6. Pojazdy uczestników wypadków 76
4.2.7. Kradzieże pojazdów 77
4.3. Analiza wybranych kryteriów oceny stanu rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 79
4.3.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych 79
4.3.2. Liczba polis ubezpieczeń samochodowych 82
4.3.3. Struktura polis według podmiotów 83
4.3.4. Struktura polis według sum gwarancyjnych 84
4.3.5. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych 85
4.3.6. Odszkodowania i świadczenia 87
4.3.7. Wynik techniczny 89
Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel 102
Spis wykresów 104