Ewidencja i identyfikacja należności i roszczeń

Wstęp 2
Rozdział I. Identyfikacja i ewidencja należności i roszczeń 4
1.1. Miejsce należności w majątku przedsiębiorstwa 4
1.2. Wycena należności 9
1.3. Ewidencja należności 13
1.4. Roszczenia jako specyficzne kategorie należności 18
Rozdział II. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa 23
2.1. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 23
2.2. Zasady polityki kredytowej wobec odbiorców 28
2.3. Sposoby zabezpieczania należności 30
2.4. Zasady windykacji należności 38
Rozdział III. Metody monitorowania należności przedsiębiorstwa 44
3.1. Metody oceny poziomu należności 44
3.2. Sposoby ustalania okresu inkasa należności 52
3.3. Zastosowanie opustów cenowych 56
3.4. Optymalizacja parametrów polityki kredytowej 59
Rozdział IV. 67
Ocena metod zarządzania należnościami i zobowiązaniami na przykładzie spółki akcyjnej Wilbo 67
4.1. Prezentacja spółki Wilbo S. A. 67
4.2. Polityka kredytowa spółki Wilbo S. A. 72
4.3. Metody inkasa należności spółce Wilbo S. A. 77
4.4. Ocena metod zarządzania należnościami spółki Wilbo S. A. 79
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90