Euroregion Tatry

Wstęp

Rozdział I. Gospodarcza integracja regionalna w Europie
1.1. Etapy integracji regionalnej
1.2. Krótka charakterystyka Unii Europejskiej
1.3. Poziom integracji ekonomicznej
1.4. Prawne fundamenty Unii Europejskiej
1.5. Wspólne obszary polityki w Unii Europejskiej
1.6. Unia Europejska w gospodarce światowej
1.7. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

Rozdział II. Przesłanki utworzenia Euroregionów
2.1. Unia celna jako zasadniczy etap integracji regionalnej
2.2. Wspólny rynek a integracja regionalna
2.3. Unia walutowa
2.4. Rolnictwo, przemysł i ochrona konkurencji na drodze do integracji regionalnej

Rozdział III. Polityka regionalna
3.1. Teorie, strategie oraz metody polityki regionalnej
3.2. Cele oraz etapy polityki regionalnej Unii Europejskiej
3.3. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej
3.4. Finansowanie polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003

Rozdział IV. Euroregion Tatry – charakterystyka ogólna
4.1. Krótka charakterystyka parków przyrody
4.2. Czynniki zagrożenia dziedzictwa przyrodniczego
4.3. Historia Euroregionu
4.4. Atrakcje Euroregionu

Rozdział V. Euroregion Tatry jako struktura i organizacja
5.1. Euroregion Tatrzański jako organizacja
5.2. Działalność Euroregionu Tatry
5.3. Instytucje i organizacje wspierające funkcjonowanie euroregionu
5.4. Finansowanie współpracy euroregionalnej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Bibliografia

1. Adamowicz M., Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom II, z. 1, Warszawa – Poznań – Zamość 2000

2. Cesarz Z., Stadtmuller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000

3. Ciepielewska M., Polityka strukturalna Wspólnoty w zakresie obszarów wiejskich, [w:] Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim, FAPA, Warszawa 2000

4. Czyżewski A., Protekcjonizm w polityce rolnej Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji i integracji. Wnioski dla Polski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom IV, z. 1, Warszawa – Bydgoszcz 2002

5. Doliwa-Klepacki Z. M., Integracja Europejska, Temida 2, Białystok 2000

6. Friedman T. L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001

7. Gorzelak G., Szanse polskich regionów (Założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski). VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 14. Problemy Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001

8. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce. VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 1. Problemy rozwoju regionalnego, Warszawa 2001

9. Heller J., Metody regionalnego i lokalnego kształtowania obszarów wiejskich stosowane w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2000, nr 1

10. Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000

11. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2001

12. Łyziak T., Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie, „Ekonomia” nr 3, WNE UW, Warszawa 2001

13. Pietrzyk I., Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej. VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V, z. 15. Problemy Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001

14. Płowieć U., Stosunki Polski z Unią Europejską na podstawie Układu Europejskiego [w:] Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, pod red. U. Płowieć, Placet, Warszawa 2000

15. Poczta W., Wysocki F. (red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2002