Europejski Fundusz Społeczny

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I PODMIOTY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 5
1.1. Istota, cechy i zadania wspólnotowej polityki społecznej 5
1.2. Podmioty polityki społecznej 7
1.2.1. Organy główne 7
1.2.2. Pomocnicze instytucje wyspecjalizowane 10
1.3. Elementy wspólnotowej polityki społecznej 18
1.4. Europejski Fundusz Społeczny w systemie Funduszy Strukturalnych 22
1.5. Europejska strategia zatrudnienia 29
1.6. Polskie dostosowania programowo- planistyczne 33
1.7. Pomoc w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich 37
1.7.1. Pomoc przedakcesyjna 37
1.7.2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 40
1.7.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 41
1.7.4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 43

ROZDZIAŁ II. POTRZEBY DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY W ZAKRESIE ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO 45
2.1. Ogólna charakterystyka województwa dolnośląskiego 45
2.2. Zmiany w strukturze zatrudnienia w ciągu najbliższych lat w województwie dolnośląskim 51
2.3. Pożądane kwalifikacje dla poszczególnych typów stanowisk pracy 56
2.4. Oferta szkoleniowa Dolnego Śląska 63

ROZDZIAŁ III. POZIOM WYKORZYSTANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 69
3.1. Realizacja projektów z zakresu EFS 69
3.1.1. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w Polsce na tle pozostałych państw UE 69
3.1.2. Wykorzystanie środków unijnych w województwie dolnośląskim i realizacja projektów z zakresu EFS 72
3.2. Ocena poziomu wykorzystania środków z EFS w województwie dolnośląskim 82
3.3. Perspektywy wykorzystania EFS w województwie dolnośląskim 85

ZAKOŃCZENIE 87

BIBLIOGRAFIA 89

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 92