Europejski Bank Inwestycyjny

Wstęp 3

Rozdział. I. Europejski Bank Inwestycyjny – zasady funkcjonowania 5
1. Geneza Banku 5
2. Członkostwo w EBI 12
3. Cele i zadania 13
4. Struktura organizacyjna Banku 14
4.1. Władze EBI 14
4.2. Europejski Fundusz Inwestycyjny 16
4.3. Administracja i personel 17
5. Struktura finansowania EBI 18
5.1. Fundusze własne 19
5.2. Źródła zewnętrzne 21

Rozdział II. Działalność EBI 23
1. Waluta EBI 23
2. Kredyty 26
2.1. Kryteria udzielania i terminy 26
2.2. Składanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie kredytu 30
2.3. Finansowanie projektu 31
3. Współpraca EBI z instytucjami Wspólnot Europejskich 32
3.1. EBOR 34
4. Zakres działania EBI 34
4.1. Rozwój regionalny 34
4.2. Przemysł 35
4.3. Energetyka 37
4.4. Komunikacja i infrastruktura 37
5. Ochrona środowiska 42
6. Amsterdamski Program Działań Specjalnych (ASAP) 43

Rozdział III. EBI w Polsce 45
1. Finansowanie udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny w Polsce 45
1.1.1. Zadania i priorytety EBI 45
1.1.2. Rodzaje udzielanych kredytów 47
1.1.3. Zalety kredytów EBI 50
2. Współpraca ze środowiskiem bankowym w nowych państwach członkowskich 51
3. Jednolity rynek finansowy – konsekwencje dla Polski 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 65

Spis rysunków 66