Elementy motywacji w pracy i ocena pracowników

Wstęp 3
Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania 5
1.2. Teorie motywacji 8
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 19
1.3.1. Model tradycyjny 21
1.3.2. Model stosunków współdziałania 22
1.3.3. Model zasobów ludzkich 24
Rozdział II. System ocen pracowniczych jako element motywacji 26
2.1. Wybór typu ocen 26
2.2. Schemat ocen 32
Kryterium 32
2.3. Techniki oceny 34
2.4. Procedura przeprowadzania ocen 38
Rozdział III. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 40
3.1. Systemy motywowania płacowego 40
3.1.1. Płaca i jej funkcje 41
3.1.2. Motywacyjna rola wynagrodzenia zasadniczego 45
3.1.3. Wartościowanie pracy a motywowanie 46
3.1.4. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy 55
3.2. Formy płac 58
3.3. Premia jako instrument motywowania 61
Rozdział IV. Relacje i zależności: oceny-płace 70
4.1. Definicja i charakterystyka bodźców płacowych związanych z wynikami pracy 70
4.2. Rodzaje i opis bodźców płacowych 72
4.3. Proces tworzenia motywacyjnych systemów wynagrodzeń opartych na przyznawaniu bodźców płacowych 74
4.4. Czynniki sprzyjające efektywności motywacyjnych systemów wynagradzania 79
Podsumowanie 82
Bibliografia 86
Spis tabel i rysunków 89