Ekonomiczne aspekty inwestycji w środki transportu samochodowego na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. ŚRODKI TRWAŁE ? WPROWADZENIE 2
1.1. Definicje i określenia środków trwałych 2
1.1.1 Wycena środków trwałych i jej aktualizacja 4
1.1.2 Amortyzacja środków trwałych 6
1.1.3 Leasing środków trwałych 10
1.2 Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 16
1.2.1 Pojęcie przedsiębiorstwa i jego cele 18
1.2.2 Zasady gospodarowania środkami trwałymi 21
ROZDZIAŁ 2. SPOSOBY KALKULACJI TRAFNOŚCI INWESTYCJI W ŚRODEK TRWAŁY 24
1.3 Istota i rodzaje inwestycji 24
1.4 Metody kalkulacji opłacalności inwestycji w środki trwałe 26
1.4.1 Prosta stopa zwrotu 28
1.4.2 Analiza progu rentowności 31
1.4.3 Metody dyskontowe 37
ROZDZIAŁ 3. ANALIZA I OCENA PROJEKTU INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRANS-PRO SP. Z O.O. 43
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i warunków jego działania 43
3.2. Opis projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem nakładów rzeczowych 45
3.3. Analiza projektu inwestycji za pomocą dynamicznych metod oceny 47
3.3.1. Analiza NPV 47
3.3.2. Analiza poziomu IRR 50
3.3.3. Analiza wielkości PI 52
3.4. Ocena projektu inwestycyjnego na podstawie wyników analizy dynamicznej 53
Podsumowanie 56
Bibliografia 57
Spis Tabel i Rysunków 57