Prace dyplomowe z kierunku: Ekologia

prace dyplomowe z ekologii

Porównanie walorów przyrodniczych

Wstęp 3
1. Charakterystyka Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 4
1.1.Położenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 4
1.2. Charakterystyka krajobrazu Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 6
2. Charakterystyka Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 7
2.1. Geneza powstania Zespołu Parków. 7
2.2. Położenie i charakterystyka. 7
2.3. Flora i fauna Parku. 11
3. Porównanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz gospodarki we Wdeckim Parku Krajobrazowym oraz Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskim i Nadwiślańskim. 14
3.1. Porównanie walorów turystycznych. 14
3.2. Porównanie walorów przyrodniczych. 18
3.3. Porównanie gospodarki. 27
Wnioski końcowe 31
Bibliografia 33
Spis tabel i rysunków 34

Polityka ochrony wód w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I. STAN JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 3
1. Źródła zanieczyszczenia wód 3
2. Ocena jakości wód powierzchniowych 9
3. Straty spowodowane zanieczyszczeniem wód 16
ROZDZIAŁ II. POLITYKA WODNA UNII EUROPEJSKIEJ 28
1. Ramowa Dyrektywa Wodna 28
2. Ekonomiczne aspekty polityki wodnej Unii Europejskiej 39
3. Dyrektywy towarzyszące 42
ROZDZIAŁ III. OCHRONA WÓD W POLSKIEJ POLITYCE EKOLOGICZNEJ 50
1. Cele i kierunki polityki ochrony wód 50
2. Analiza kosztów dostosowawczych do wymagań Unii Europejskiej w ochronie wód 61
3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 72
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 82
SPIS LITERATURY 84
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89

Gospodarka i obrót odpadami

Wstęp

Rozdział I
Odpady
1.1. Pojęcie odpadu
1.2. Rodzaje powstawanie odpadów
1.3. Podstawowe rodzaje odpadów
1.3.1. Odpady przemysłowe
1.3. 2. Odpady komunalne
1.3. 3. Odpady stałe
1.3. 4. Odpady promieniotwórcze
1.4. Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów
1.5. Gospodarka odpadami
1.5. 1. Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami
1.6. Najczęściej stosowane metody zagospodarowania odpadów
1.6.1. Składowanie
1.6.2. Metody termiczne
1.6.3. Metoda Fizyko-Chemiczna
1.6.4. Kompostowanie
1.6.5. Neutralizacja chemiczna
1.6.6. Reakcja utleniania
1.6.7. Recykling
1.6.8. Segregacja
1.6.9.Gospodarowanie odpadami komunalnymi przy naszych domach
1.7. Rodzaje unieszkodliwiania odpadów
1.8. System selektywnej zbiórki odpadów

Rozdział II
Międzynarodowy obrót odpadami
2.1. Międzynarodowy Obrót Odpadami
2.2. OECD
2.2.1. Wymogi szczególne dla eksportu odpadów poza OECD
2.3. Wydawanie zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami
2.4. Rejestracja przemieszczenia odpadów
2.5. Ewidencja odpadów
2.5.1 Ewidencja odpadów przewożonych
2.5.2 Ewidencja odpadów niebezpiecznych
2.5.3 Odpady nie podlegające ewidencji
2.5.4 Cel ewidencji odpadów
2.6. Obowiązek przedsiębiorców / opłaty
2.7. Katalog odpadów – zmiany przepisów
2.8. Wykazy odpadów
2.8.1 Zielony wykaz odpadów
2.8.2 Bursztynowy wykaz odpadów
2.8.3 Czerwony wykaz odpadów
2.9. Powiadomienie i Sprzeciw
2.9.1. Podstawy sprzeciwu

Rozdział III
Transport odpadów
3.1. Rys historyczny
3.2. Transport Drogowy odpadów niebezpiecznych ADR
3.3. Transport Drogowy
3.4. Transport Kolejowy
3.5. Przepisy ADR i RID
3.6. Przepisy Transportu Morskiego
3.7. Przejścia Graniczne
8. Organy Kontroli Transportu
8.1. Kontrola Przewozu Odpadów
8.2. Organy Kontroli Granicznej

Zakończenie
Bibliografia

Biopaliwa. Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych

Wstęp 2
Rozdział I Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych 4
1.1. Zanieczyszczenie powietrza przez silniki samochodowe 4
1.2. Substancje szkodliwe wytwarzane przez silniki samochodowe 7
1.3. Charakterystyka paliw alternatywnych 12
Rozdział II Zastosowanie oleju rzepakowego jako źródła napędu w pojazdach samochodowych 19
2.1. Uprawa rzepaku 19
2.2. Technologia przetwarzania rzepaku na biopaliwo 24
2.3. Polityka agrarna oraz możliwości stosowania olejów rzepakowych 29
2.4. Organizacja, logistyka oraz dystrybucja 32
Rozdział III Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym. 34
3.1. Właściwości fizykochemiczne olejów napędowych i ich wpływ na pracę silnika wysokoprężnego 34
3.2. Kierunki zmian właściwości olejów napędowych pod kątem zmniejszenia toksyczności spalin 53
3.3. Porównanie parametrów silnika ZS przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis ilustracji 63

Bio-diesel. Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do produkcji paliw płynnych

Wstęp 2
Rozdział I Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych 4
1.1. Zanieczyszczenie powietrza przez silniki samochodowe 4
1.2. Substancje szkodliwe wytwarzane przez silniki samochodowe 7
1.3. Charakterystyka paliw alternatywnych 13
Rozdział II Porównanie paliw zanieczyszczających 20
2.1. Klasyfikacja substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego 20
2.2. Paliwa silnikowe 24
2.3. Oleje silnikowe oraz inne płyny eksploatacyjne 30
Rozdział III Zastosowanie oleju rzepakowego jako źródła napędu w pojazdach samochodowych 36
3.1. Uprawa rzepaku 36
3.2. Technologia przetwarzania rzepaku na biopaliwo 41
3.3. Polityka agrarna oraz możliwości stosowania olejów rzepakowych 48
3.4. Organizacja, logistyka oraz dystrybucja 50
Rozdział IV Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym. 53
4.1. Właściwości fizykochemiczne olejów napędowych i ich wpływ na pracę silnika wysokoprężnego 53
4.2. Kierunki zmian właściwości olejów napędowych pod kątem zmniejszenia toksyczności spalin 76
4.3. Porównanie parametrów silnika ZS przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym 79
Rozdział V Bilans materiałowo-energetyczny przy produkcji i eksploatacji biodiesla 81
5.1. Bilans energetyczny i ocena emisji dwutlenku węgla przy stosowaniu oleju rzepakowego 81
5.2. Bilans energetyczny dwutlenku węgla przy produkcji oleju napędowego 87
5.3. Możliwości wykorzystania drożdży paszowych do utylizacji gliceryny surowej z produkcji biopaliwa – badania własne nad utylizacją frakcji glicerynowej w produkcji drożdży paszowych 90
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis schematów 104
Spis tabel 105
Spis zdjęć 106

Analiza stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego miasta Świecia i Chełmna

Wstęp 3
1. Charakterystyka miast. 4
1.1. Charakterystyka Świecia. 4
1.2. Charakterystyka Chełmna. 5
2. Środowisko przyrodnicze w analizowanych miastach. 8
2.1. Środowisko przyrodnicze w Świeciu. 8
2.2. Środowisko przyrodnicze w Chełmnie. 15
3. Analiza stanu zagrożeń środowiska przyrodniczego. 24
3.1. Zanieczyszczenie powietrza. 24
3.2. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 27
3.3. Zanieczyszczenie wód podziemnych. 28
Wnioski końcowe 30
Bibliografia 32
Spis rysunków, tabel i wykresów 34

Wpływ edukacji ekologicznej na postawy prospołeczne uczniów

Wstęp 3

Rozdział 1. Problematyka ekologii w świetle literatury 5
1.1. Istota i znaczenie edukacji ekologicznej 5
1.2. Cele i zadania edukacji ekologicznej 11
1.3. Edukacja ekologiczna w szkole 16
1.4. Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej i gimnazjalnej 22
1.5. Edukacja ekologiczna w szkole wyższej 26
1.6. Wychowanie w rodzinie a postawy proekologiczne młodzieży 29
1.7. Środki masowego przekazu a świadomość ekologiczna 32

Rozdział 2. Metodologia badań własnych 34
2.1. Przedmiot i cel badań 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
2.3. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4. Charakterystyka badanej populacji 40
2.5. Teren badań 45

Rozdział III. Problematyka ekologii w świetle badań własnych 47
3.1. Interpretacja wyników badań 47
3.1.1. Poziom świadomości młodzieży na temat problemów ochrony środowiska 47
3.1.2. Znajomość przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego człowieka 61
3.1.3. Znajomość stanu środowiska przyrodniczego Ostrołęki i jego zagrożenia 67
3.1.4. Działania podejmowane przez uczniów w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego 71
3.2. Wnioski z badań 76

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 83
Spis wykresów 84
Aneks 85

Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności    4
1.Społeczno gospodarcze przesłanki produkcji zdrowej żywności    4
Rozdział II. Zakres i regulacje prawne z zakresu prawa żywnościowego    13
1. Regulacje unijne (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa unijnego)    13
2. Regulacje krajowe (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa krajowego)    22
III. Kierunki dalszego rozwoju prawodawstwa pod kierunkiem produkcji zdrowej żywności    28
Zakończenie    32
Bibliografia    34

Realizacja prawa do informacji o stanie środowiska naturalnego w Polsce na tle standardów prawnych Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I: Dostęp do informacji w prawie polskim ? zagadnienia ogólne
1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP
1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
1.3. Informacje wyłączone z udostępniania
1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych
1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej
1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu

Rozdział II: Dostęp do informacji o środowisku naturalnym w prawie Unii Europejskiej
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Dyrektywa 90/313/EWG w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku
2.3. Konwencja z Aarhus
2.4. Projekt nowej dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w sprawie publicznego dostępu
do informacji o środowisku

ROZDZIAŁ III: Dostęp do informacji o środowisku naturalne w prawie polskim
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Dostęp do informacji w ustawie – Prawo ochrony środowiska
3.3. Wzajemne relacje ustaw o dostępie do informacji publicznej
i Prawa ochrony środowiska
3.3.1. Podstawowe zasady dostępu do informacji o środowisku
3.3.2. Rodzaje informacji
3.3.3. Zakres informacji podlegających udostępnianiu
3.3.4. Informacje obligatoryjnie i fakultatywnie wyłączone z udostępniania
3.3.5. Podmioty obowiązane do udostępniania informacji
3.3.6. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji
3.3.7. Fragmentacja informacji
3.3.8. Sposób występowania o udostępnienie informacji oraz forma ich udostępniania
3.3.9. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
3.3.10. Opłaty związane z udostępnianiem informacji
3.3.11. Termin udostępnienia informacji
3.3.12. Procedura udostępniania informacji
3.3.13. Postępowania w przypadku typowych problemów związanych z udzieleniem informacji

Zakończenie
Bibliografia

Ruch Zielonych w systemie III Rzeczypospolitej w świetle pisma Zielone Brygady

Wstęp 1
Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej. 4
1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne. 4
1.2. Geneza ruchu społecznego. 6
1.3. Definicja ruchu społecznego. 7
1.4. Teoria ruchów społecznych. 14
1.5. Teoria zachowań zbiorowych. 16
Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce. 24
2.1. Kształtowanie się świadomości ekologicznej Polaków. 24
2.2. Poziom świadomości zagrożeń ekologicznych w społeczeństwie polskim. 29
2.3. Geneza ruchu ekologicznego w Polsce. 38
2.4. Lata osiemdziesiąte XX wieku początkiem aktywności polskiego ruchu ekologicznego. 43
Rozdział 3. ?Zieloni? na polskiej scenie publicznej i ich ideologia. 60
3.1. Szkic monograficzny miesięcznika ?Zielone Brygady?. 60
3.2. Zieloni a polityka. 64
3.2.1. Ekologiczne inicjatywy polityczne. 64
3.3. ?Zieloni” w wyborach. 72
3.3.1. Pierwsze wolne wybory parlamentarne. 72
3.3.2. Wybory parlamentarne 1993 roku. 77
3.4. Zieloni w III Rzeczypospolitej. 80
3.4.1. Rozwój ruchu po roku 1989. 80
3.4.2. Polski Klub Ekologiczny. 84
3.4.3. Liga Ochrony Przyrody. 85
3.4.4. Federacja Zielonych. 88
3.5. Dojrzewanie ruchu ekologicznego. 91
3.6. Polski ruch ekologiczny w perspektywie teoretycznej. 94
3.6.1. Polscy Zieloni jako ruch społeczny. 94
3.6.2. Polski ruch ekologiczny jako nowy ruch społeczny. 98
Zakończenie. 104
Bibliografia. 108