Archiwum kategorii: Ekologia

prace dyplomowe z ekologii

Znaczenie lasów w ochronie środowiska na przykładzie regionu bieszczadzkiego

praca dyplomowa z ekologii

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I ISTOTA OCHRONY ŚRODOWISKA 4
1.1. Polityka ekologiczna i jej postawy 4
1.2. Idea polityki zrównoważonego rozwoju 9
1.3. Europejska polityka ekologiczna 14
1.4. Społeczny ruch ekologiczny czynnikiem ochrony środowiska 19
ROZDZIAŁ II LASY I ICH MIEJSCE W PROCESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 26
2.1. Las jako system przyrodniczy i gospodarczy 26
2.2. Czynniki warunkujące stabilność lasu 34
2.3. Oddziaływanie współczesnej gospodarki leśnej na środowisko leśne 37
2.4. Krajowy program zwiększania lesistości kraju jako instrument ochrony środowiska 40
2.4.1. Możliwości i potrzeby zwiększania lesistości 41
2.4.2. Kryteria zwiększania lesistości kraju 43
2.4.3. Determinanty zalesień 44
ROZDZIAŁ III ZNACZENIE LASÓW W REGIONIE BIESZCZADZKIM 47
3.1. Charakterystyka regionu bieszczadzkiego 47
3.2. Waloryzacja lasów górskich 49
3.3. Wpływ zmian w środowisku leśnym na środowisko przyrodnicze 55
3.4. Rola lasów bieszczadzkich w utrzymaniu równowagi ekologicznej 59
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Globalizacja a ochrona środowiska naturalnego

WPROWADZENIE 5

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY GLOBALIZACJI. 9
1.1. Pojęcie i charakterystyka procesu globalizacji. 9
1.2. Główne nurty globalizacji. 12
1.3. Podmioty uczestniczące w procesie globalizacji. 15
1.4. Czynniki uczestniczące w procesie globalizacji. 20
1.5. Globalizacja a ochrona środowiska. 26

ROZDZIAŁ II. GLOBALIZACJA A EUROREGIONY. 30
2.1. Pojęcie i rola euroregionów. 30
2.2. Zarys historyczny euroregionów. 35
2.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 40
2.4. Euroregiony w Polsce – współpraca transgraniczna a polskie prawodawstwo. 49
2.5. Euroregiony a ochrona środowiska. 52

ROZDZIAŁ III. EUROREGION NYSA. CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG TERYTORIALNY. 55
3.1. Historia powstania Euroregionu Nysa. 55
3.2. Charakterystyka Euroregionu Nysa. 58
3.2.1. Zasoby ludzkie. 58
3.2.2. Przemysł, gospodarka i infrastruktura komunikacyjna. 60
3.3. Problemy i wyzwania dla Euroregionu Nysa. 69

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W EUROREGIONIE NYSA. 74
4.1. Ogólna charakterystyka środowiska Euroregionu Nysa. 74
4.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej i ochrona wód w regionie przygranicznym. 74
4.1.2. Gospodarka odpadami. 82
4.1.3. Infrastruktura energetyczna i stan powietrza. 85
4.1.4. Ochrona lasów. 87
4.2. Wpływ globalizacji na środowisko naturalne Euroregionu Nysa. 91
4.3. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego Euroregionu Nysa. 97

ZAKOŃCZENIE 100

BIBLIOGRAFIA 104

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 111

Wpływ procesów integracyjnych na ochronę środowiska

Wstęp

Rozdział I Ochrona środowiska w Polsce na przełomie lat 80. – 30 stron

1. Przepisy prawne w dziedzinie ochrony środowiska
2. Polityka ekologiczna i jej uwarunkowania.
3. Ewolucja ochrony środowiska wynikająca z przemian gospodarczych.
4. Dostosowanie prawne w zakresie ochrony środowiska.
5. Kierunki działania w sferze ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział II Wpływ procesów dostosowawczych do UE na zmiany w sferze ochrony środowiska.

1. Europejskie standardy ochrony środowiska.
2. Udział przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Gospodarka leśna , a ochrona środowiska naturalnego.
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako działalność na rzecz ochrony środowiska

Rozdział III Działania władz samorządowych i instytucji państwowych na rzecz ochrony środowiska.

1. Udział samorządów terytorialnych w ochronie środowiska naturalnego gminy.
2. Rola instytucji państwowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska
3.1. Pomoc państwa w finansowaniu działalności
3.2. Finansowanie działań przez samorządy terytorialne
3.3. Pomoc finansowa w ramach programu ISPA

Zakończenie

Bibliografia

Porównanie walorów przyrodniczych

Wstęp 3
1. Charakterystyka Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 4
1.1.Położenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 4
1.2. Charakterystyka krajobrazu Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 6
2. Charakterystyka Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 7
2.1. Geneza powstania Zespołu Parków. 7
2.2. Położenie i charakterystyka. 7
2.3. Flora i fauna Parku. 11
3. Porównanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz gospodarki we Wdeckim Parku Krajobrazowym oraz Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskim i Nadwiślańskim. 14
3.1. Porównanie walorów turystycznych. 14
3.2. Porównanie walorów przyrodniczych. 18
3.3. Porównanie gospodarki. 27
Wnioski końcowe 31
Bibliografia 33
Spis tabel i rysunków 34

Polityka ochrony wód w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I. STAN JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 3
1. Źródła zanieczyszczenia wód 3
2. Ocena jakości wód powierzchniowych 9
3. Straty spowodowane zanieczyszczeniem wód 16
ROZDZIAŁ II. POLITYKA WODNA UNII EUROPEJSKIEJ 28
1. Ramowa Dyrektywa Wodna 28
2. Ekonomiczne aspekty polityki wodnej Unii Europejskiej 39
3. Dyrektywy towarzyszące 42
ROZDZIAŁ III. OCHRONA WÓD W POLSKIEJ POLITYCE EKOLOGICZNEJ 50
1. Cele i kierunki polityki ochrony wód 50
2. Analiza kosztów dostosowawczych do wymagań Unii Europejskiej w ochronie wód 61
3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 72
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 82
SPIS LITERATURY 84
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89

Gospodarka i obrót odpadami

Wstęp

Rozdział I
Odpady
1.1. Pojęcie odpadu
1.2. Rodzaje powstawanie odpadów
1.3. Podstawowe rodzaje odpadów
1.3.1. Odpady przemysłowe
1.3. 2. Odpady komunalne
1.3. 3. Odpady stałe
1.3. 4. Odpady promieniotwórcze
1.4. Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów
1.5. Gospodarka odpadami
1.5. 1. Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami
1.6. Najczęściej stosowane metody zagospodarowania odpadów
1.6.1. Składowanie
1.6.2. Metody termiczne
1.6.3. Metoda Fizyko-Chemiczna
1.6.4. Kompostowanie
1.6.5. Neutralizacja chemiczna
1.6.6. Reakcja utleniania
1.6.7. Recykling
1.6.8. Segregacja
1.6.9.Gospodarowanie odpadami komunalnymi przy naszych domach
1.7. Rodzaje unieszkodliwiania odpadów
1.8. System selektywnej zbiórki odpadów

Rozdział II
Międzynarodowy obrót odpadami
2.1. Międzynarodowy Obrót Odpadami
2.2. OECD
2.2.1. Wymogi szczególne dla eksportu odpadów poza OECD
2.3. Wydawanie zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami
2.4. Rejestracja przemieszczenia odpadów
2.5. Ewidencja odpadów
2.5.1 Ewidencja odpadów przewożonych
2.5.2 Ewidencja odpadów niebezpiecznych
2.5.3 Odpady nie podlegające ewidencji
2.5.4 Cel ewidencji odpadów
2.6. Obowiązek przedsiębiorców / opłaty
2.7. Katalog odpadów – zmiany przepisów
2.8. Wykazy odpadów
2.8.1 Zielony wykaz odpadów
2.8.2 Bursztynowy wykaz odpadów
2.8.3 Czerwony wykaz odpadów
2.9. Powiadomienie i Sprzeciw
2.9.1. Podstawy sprzeciwu

Rozdział III
Transport odpadów
3.1. Rys historyczny
3.2. Transport Drogowy odpadów niebezpiecznych ADR
3.3. Transport Drogowy
3.4. Transport Kolejowy
3.5. Przepisy ADR i RID
3.6. Przepisy Transportu Morskiego
3.7. Przejścia Graniczne
8. Organy Kontroli Transportu
8.1. Kontrola Przewozu Odpadów
8.2. Organy Kontroli Granicznej

Zakończenie
Bibliografia

Biopaliwa. Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych

Wstęp 2
Rozdział I Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych 4
1.1. Zanieczyszczenie powietrza przez silniki samochodowe 4
1.2. Substancje szkodliwe wytwarzane przez silniki samochodowe 7
1.3. Charakterystyka paliw alternatywnych 12
Rozdział II Zastosowanie oleju rzepakowego jako źródła napędu w pojazdach samochodowych 19
2.1. Uprawa rzepaku 19
2.2. Technologia przetwarzania rzepaku na biopaliwo 24
2.3. Polityka agrarna oraz możliwości stosowania olejów rzepakowych 29
2.4. Organizacja, logistyka oraz dystrybucja 32
Rozdział III Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym. 34
3.1. Właściwości fizykochemiczne olejów napędowych i ich wpływ na pracę silnika wysokoprężnego 34
3.2. Kierunki zmian właściwości olejów napędowych pod kątem zmniejszenia toksyczności spalin 53
3.3. Porównanie parametrów silnika ZS przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis ilustracji 63

Bio-diesel. Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do produkcji paliw płynnych

Wstęp 2
Rozdział I Paliwa alternatywne stosowane do napędu pojazdów samochodowych otrzymywane z surowców rolniczych 4
1.1. Zanieczyszczenie powietrza przez silniki samochodowe 4
1.2. Substancje szkodliwe wytwarzane przez silniki samochodowe 7
1.3. Charakterystyka paliw alternatywnych 13
Rozdział II Porównanie paliw zanieczyszczających 20
2.1. Klasyfikacja substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego 20
2.2. Paliwa silnikowe 24
2.3. Oleje silnikowe oraz inne płyny eksploatacyjne 30
Rozdział III Zastosowanie oleju rzepakowego jako źródła napędu w pojazdach samochodowych 36
3.1. Uprawa rzepaku 36
3.2. Technologia przetwarzania rzepaku na biopaliwo 41
3.3. Polityka agrarna oraz możliwości stosowania olejów rzepakowych 48
3.4. Organizacja, logistyka oraz dystrybucja 50
Rozdział IV Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym. 53
4.1. Właściwości fizykochemiczne olejów napędowych i ich wpływ na pracę silnika wysokoprężnego 53
4.2. Kierunki zmian właściwości olejów napędowych pod kątem zmniejszenia toksyczności spalin 76
4.3. Porównanie parametrów silnika ZS przy zasilaniu biodieslem oraz olejem napędowym 79
Rozdział V Bilans materiałowo-energetyczny przy produkcji i eksploatacji biodiesla 81
5.1. Bilans energetyczny i ocena emisji dwutlenku węgla przy stosowaniu oleju rzepakowego 81
5.2. Bilans energetyczny dwutlenku węgla przy produkcji oleju napędowego 87
5.3. Możliwości wykorzystania drożdży paszowych do utylizacji gliceryny surowej z produkcji biopaliwa – badania własne nad utylizacją frakcji glicerynowej w produkcji drożdży paszowych 90
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis schematów 104
Spis tabel 105
Spis zdjęć 106

Analiza stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego miasta Świecia i Chełmna

Wstęp 3
1. Charakterystyka miast. 4
1.1. Charakterystyka Świecia. 4
1.2. Charakterystyka Chełmna. 5
2. Środowisko przyrodnicze w analizowanych miastach. 8
2.1. Środowisko przyrodnicze w Świeciu. 8
2.2. Środowisko przyrodnicze w Chełmnie. 15
3. Analiza stanu zagrożeń środowiska przyrodniczego. 24
3.1. Zanieczyszczenie powietrza. 24
3.2. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 27
3.3. Zanieczyszczenie wód podziemnych. 28
Wnioski końcowe 30
Bibliografia 32
Spis rysunków, tabel i wykresów 34

Wpływ edukacji ekologicznej na postawy prospołeczne uczniów

Wstęp 3

Rozdział 1. Problematyka ekologii w świetle literatury 5
1.1. Istota i znaczenie edukacji ekologicznej 5
1.2. Cele i zadania edukacji ekologicznej 11
1.3. Edukacja ekologiczna w szkole 16
1.4. Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej i gimnazjalnej 22
1.5. Edukacja ekologiczna w szkole wyższej 26
1.6. Wychowanie w rodzinie a postawy proekologiczne młodzieży 29
1.7. Środki masowego przekazu a świadomość ekologiczna 32

Rozdział 2. Metodologia badań własnych 34
2.1. Przedmiot i cel badań 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
2.3. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4. Charakterystyka badanej populacji 40
2.5. Teren badań 45

Rozdział III. Problematyka ekologii w świetle badań własnych 47
3.1. Interpretacja wyników badań 47
3.1.1. Poziom świadomości młodzieży na temat problemów ochrony środowiska 47
3.1.2. Znajomość przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego człowieka 61
3.1.3. Znajomość stanu środowiska przyrodniczego Ostrołęki i jego zagrożenia 67
3.1.4. Działania podejmowane przez uczniów w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego 71
3.2. Wnioski z badań 76

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 83
Spis wykresów 84
Aneks 85