Edukacja medialna w szkole

Wstęp 2
Rozdział I. Edukacja medialna 3
1.1. Technologia kształcenia 3
1.2. Multimedialny model kształcenia 13
1.3. Edukacja medialna w dobie technologii informatycznych 17
Rozdział II. Metodologia badań własnych 27
2.1. Przedmiot i cel badań 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 34
2.4. Teren i organizacja badań 39
2.5. Charakterystyka próby badawczej 39
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 42
Zakończenie 51
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis rysunków 59
Spis wykresów 60
Aneks 61