Działalność organów administracji publicznej

STRESZCZENIE 2
WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 5
1.1. Pojęcie i rodzaje administracji 5
1.2. Cechy administracji państwowej 10
1.3. Przesłanki sprawnej administracji publicznej 12
1.4. Zasady organizacji i działania administracji publicznej 16
ROZDZIAŁ II. ORGANY I PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 26
2.1. Pojęcie organu administracji 26
2.2. Organy administracji rządowej 28
2.3. Samorządy 34
2.4. Zakłady prawa administracyjnego 37
2.5. Fundacje prawa publicznego 41
2.6. Inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej 44
ROZDZIAŁ III. CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI 48
3.1. Prezydent 48
3.2. Rada Ministrów oraz Prezes Rady Ministrów 52
3.3. Ministrowie jako kierownicy resortu 59
3.4. Centralne urzędy 62
3.5. Nietypowe organy administracji 64
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS RYSUNKÓW 75