Dynamika podlaskiego rynku pracy

Streszczenie 2
Wstęp 3
Rozdział I. Rynek pracy 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Instytucje rynku pracy 11
1.3. Instrumenty rynku pracy 18
Rozdział II. Podlaski rynek pracy 30
2.1. Położenie i podział administracyjny 30
2.2. Ludność- demografia, struktura 34
2.3. Struktura gospodarki 35
2.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 39
2.5. Wielkość zatrudnienia i dynamika rynku pracy 43
2.6. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 48
Rozdział III. Struktura bezrobocia województwa podlaskiego 52
3.1. Skala bezrobocia 52
3.2. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 55
3.3. Wiek a struktura bezrobocia 59
3.4. Programy przeciwdziałania bezrobociu 64
3.5. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 68
Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 76
Spis tabel 77
Spis wykresów 78