Dochody podatkowe gmin

Wstęp 4
Rozdział 1. Organizacja i zadania gminy 6
1.1. Podstawowe wiadomości o gminie według ustawy o samorządzie gminnym 6
1.2. Władze gminy 10
1.2.1. Wybory do rady gminy 10
1.2.2. Kompetencje rady gminy 13
1.2.3. Kompetencje wójta 15
1.3. Zadania gminy 16
Rozdział 2. Dochody podatkowe – ogólna charakterystyka 19
2.1. Podatki i opłaty określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 19
2.1.1. Podatek od nieruchomości 19
2.1.2. Podatek od środków transportu 21
2.1.3. Podatek od posiadania psów 22
2.2. Udział w podatkach stanowiących dochód państwa 23
2.2.1. Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych 23
2.2.2. Udział we wpływach z podatku od osób prawnych 24
2.3. Podatki i opłaty wg innych ustaw 25
2.3.1. Podatek rolny 25
2.3.2. Podatek leśny 26
2.3.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 28
2.3.4. Podatek od spadków i darowizn 29
2.3.6. Samoopodatkowanie się mieszkańców 31
2.3.7. Wpływy z karty podatkowej 32
2.4. Opłaty lokalne i subwencje 34
Rozdział 3. Dochody gminy X 37
3.1. Charakterystyka gminy 37
3.2. Inwestycje gminy X 38
3.3. Budżet gminy X 39
Zakończenie 54
Bibliografia 55
Spis tabel 59
Spis rysunków 60