Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Stalprodukt

Wstęp 4

Rozdział 1.  Analiza finansowa jako podstawa diagnozy kondycji finansowej firmy Stalprodukt S.A. 6

1.1. Istota i cele diagnozy ekonomicznej 6
1.2. Rola analizy finansowej w procesie diagnozowania firmy 9
1.3. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej 11
1.4. Metody analizy finansowej 18
1.5. Wykorzystanie analizy finansowej w strategicznym zarządzaniu 22

Rozdział 2.  Charakterystyka firmy Stalprodukt S.A. 24

2.1. Historia Spółki 24
2.2. Przedmiot działalności firmy 26
2.3. Struktura organizacyjna 33
2.4. Zasoby firmy i jej organizacja 36

Rozdział 3.  Analiza sytuacji finansowej Spółki 41

3.1. Ocena aktywności gospodarczej 41
3.2. Ocena płynności gospodarczej 46
3.3. Ocena rentowności sprzedaży i kapitałów 49

Rozdział 4. Analiza ryzyka gospodarczego 59

4.1. Struktura majątkowo-kapitałowa 59
4.2. Analiza progu rentowności 72
4.3. Analiza struktury wyniku finansowego 75
4.4. Wnioski 80
Podsumowanie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 87
Spis schematów i wykresów 88
Spis wykresów 89