Czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia w gminie Opole

Wstęp 3
Rozdział I. Bezrobocie – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Pojęcie i pomiar bezrobocia 5
1.2. Typy bezrobocia i ich identyfikacja 9
1.3. Znaczenie bezrobocia 15
1.4. Definicja osoby bezrobotnej w świetle obowiązujących przepisów 21
1.5. Polityka państwa w stosunku do bezrobocia 23
Rozdział II. Polityka państwa na rynku pracy 29
2.1. Podmioty polityki państwa na rynku pracy 29
2.2. Finansowanie polityki państwa na rynku pracy 35
2.3. System urzędów pracy 7
2.4. Skuteczność programów polityki państwa na rynku pracy w opinii zarządów gmin 14
Rozdział III. Bezrobocie w gminie Opole 17
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Opole 17
3.1.1. Położenie i podział administracyjny 17
3.1.2. Ludność – demografia, struktura 18
3.1.3. Struktura gospodarki 19
3.1.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 20
3.2. Rynek pracy w gminie Opole 24
3.2.1. Wielkość zatrudnienia 24
3.2.2. Skala bezrobocia 25
3.2.3. Dynamika rynku pracy 31
3.2.4. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 33
3.2.5. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 35
Zakończenie 42
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Spis rysunków 46