Czynniki warunkujące motywację pracowników na przykładzie restauracji X

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1. PROCES MOTYWACYJNY – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 6
1.1. Pojęcie motywacji i motywu 6
1.2. Istota motywacji 10
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 17
1.4. Wieloznaczeniowy charakter problematyki motywacji 27
1.5. Tradycyjne i współczesne poglądy na motywację 30
ROZDZIAŁ 2. INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO 36
2.1. Materialne składniki wynagrodzeń pracownika 36
2.1.1. Formy płac i system motywowania płacowego 38
2.1.2. Premia jako instrument motywowania i skuteczne warunki premiowania 41
2.1.3. Kształtowanie się pozostałych składników wynagrodzenia 46
2.2. Pozapłacowe składniki pobudzania motywacji 49
2.2.1. Doskonalenie polityki awansowania 49
2.2.2. Doskonalenie kontroli pracy 52
2.2.3. Poprawa wewnętrznej komunikacji 54
2.2.4. Właściwe sterowanie zmianami 55
2.2.5. Rozwój osobisty jako nagroda niematerialna 56
ROZDZIAŁ 3. METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW RESTAURACJI X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 58
3.1. Metodyka badań własnych 58
3.1.1. Problematyka badawcza 58
3.1.2. Cel badań 59
3.1.3. Problemy i hipotezy badawcze 59
3.1.4. Technika badawcza 60
3.1.5. Opis terenu badań 61
3.2. Analiza przeprowadzonych badań 66
3.2.1. Charakterystyka grupy badawczej 66
3.2.2. Dyskusje wyników 68
3.2.3. Instrumenty motywacyjne stosowane w restauracji 79
3.2.4. Wnioski 81
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL, ZDJĘĆ I RYSUNKÓW 87
ANEKS 89