Czas pracy w kontekście motywacyjnych aspektów organizacji pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie czasu pracy 4
1.1. Podstawowe definicje ustawowe w zakresie czasu pracy 7
1.2. Wymiar czasu pracy 12
1.3. System i rozkłady czasu pracy 22
1.4. Praca w godzinach nadliczbowych 26

Rozdział II. Dynamizm rozwojowy przepisów o czasie pracy. Regulacje polskie a standardy europejskie 31
2.1. Pierwotne regulacje prawne z zakresu prawa pracy 31
2.2. Ewolucja czasu pracy w przepisach prawa ponadnarodowego 40
2.3. Liberalizacja przepisów prawa pracy a regulacje czasu pracy 45
2.4. Standardy europejskie prawnej regulacji czasu pracy 47

Rozdział III. Zarządzanie czasem pracy 49
3.1. Kontrowersje na tle pojęcia „zarządzanie” 49
3.2. Zarządzanie czasem pracy 51
3.3. Czynniki wpływające na gospodarowanie czasem pracy 54

Rozdział IV. Motywacyjne aspekty organizacji czasu pracy 63
4.1. Optymalizacja czasu pracy, jako czynnik motywacyjny 63
4.2. Determinanty funduszu czasu pracy 69
4.3. Standardowy model czasu pracy 74
4.4. Elastyczne formy zatrudniania i czasu pracy 75
4.5. Organizacja pracy własnej kierownika i pracownika 83

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Wykaz aktów prawnych 93
Wykaz orzeczeń sądowych 94

Wstęp

Człowiek jest najważniejszą wartością organizacji, nawet w erze zaawansowanych technologii. Bez kompetentnego personelu trudno dążyć do ambitnych celów i osiągać sukcesy na rynku. Współczesny pracownik musi być wysoce wydajny, skuteczny w działaniu i przynosić organizacji ewidentne korzyści.

Praca zawodowa stanowi jedną z podstawowych sfer życia człowieka. Wymaga poświęcania dużej ilości czasu i energii. Może być ona ważnym, autotelicznym źródłem motywacji, jeśli przynosi satysfakcję. Pytanie, co należy robić, aby pracownik w: pełni wykorzystywał w pracy swoje uzdolnienia i energię twórczą, jest niezwykle istotne. Należy, zatem szukać coraz doskonalszych sposobów i form motywowania, mając na uwadze różne sytuacje zawodowe i ich szerokie uwarunkowania. Wszystkim organizacjom powinno zależeć na stosowaniu akceptowanych przez pracowników instrumentów pobudzania do pracy. Jednak wymaga to zrozumienia istoty motywacji, a więc tego, co wywołuje i stymuluje zachowania, i to nie tylko przez kierownictwo organizacji, lecz także przez samych pracowników. Natomiast zadaniem dobrych kierowników jest nieustanne poszukiwanie nowych środków motywowania tak, aby praca była dla pracowników źródłem zadowolenia, a nie tylko przykrym obowiązkiem.

Motywacja miała i zawsze będzie mieć ogromne znaczenie dla ludzi, bo nadaje sens ich życiu. Jest to złożone zagadnienie, ponieważ zachowania ludzkie są skomplikowane i nie zawsze zrozumiałe. Dużo trzeba poznać, wiedzieć i wiele samemu doświadczyć, aby pojąć sztukę motywowania i umieć ją dobrze stosować w praktyce. Jest to zadanie kierowników, oceniane przez pryzmat jakości ich relacji z własnymi pracownikami. Prawdziwa tajemnica motywacji polega na stwarzaniu takich warunków w środowisku pracy, aby ludzie czuli się wolni od wpływów zniechęcających i niszczących ich dobre chęci (według Maxwella).

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty czasu pracy w kontekście motywacyjnych aspektów organizacji czasu pracy. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to prawna regulacja czasu pracy: podstawowe pojęcia w zakresie czasu pracy, wymiar czasu pracy, system i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych.

Rozdział drugi to dynamizm rozwojowy przepisów o czasie pracy. Regulacje polskie a standardy europejskie: pierwotne regulacje prawne z zakresu czasu pracy, ewolucja czasu pracy w przepisach prawa ponadnarodowego, liberalizacja przepisów prawa pracy a regulacje czasu pracy oraz standardy europejskie prawnej regulacji czasu pracy.

Rozdział trzeci to zarządzanie czasem pracy: kontrowersje na tle pojęcia „zarządzanie”, zarządzanie czasem pracy oraz czynniki wpływające na gospodarowanie czasem pracy.

Rozdział czwarty to motywacyjne aspekty organizacji czasu pracy: optymalizacja czasu pracy jako czynnik motywacyjny, determinanty funduszu czasu pracy, standardowy model czasu pracy, elastyczne formy zatrudniania i czasu pracy oraz organizacja pracy własnej kierownika i pracownika.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.