Blaski i cienie szkoły wiejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Szkoła wiejska w literaturze przedmiotu 4
1.1. Charakterystyka szkoły wiejskiej jako środowiska wychowawczego– dotychczasowe wyniki badań 4
1.2. Gimnazjum w krajobrazie szkolnictwa wiejskiego 11
1.3. Nauczyciel w środowisku wiejskim 19

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Cel i przedmiot badań 23
2.2. Problemy badawcze 35
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 36

Rozdział III. Opinie o szkole badanych rodziców 41
3.1. Zalety szkoły wiejskiej 41
3.2. Wady szkoły wiejskiej 47

Zakończenie i wnioski 57

Bibliografia 60